Actieplan Laak

Laak heeft mooie plekken en betrokken bewoners. Maar er zijn ook problemen in de wijk. Daarom is er het actieplan Laak. Doel van dit plan is om alle problemen tegelijk aan te pakken. Samen met bewoners en partners in de wijk. 

Sommige problemen kan de gemeente snel aanpakken. Andere veranderingen hebben meer tijd nodig. Het actieplan duurt daarom tot en met 2026. De gemeente wil zo van Laak weer een stadsdeel maken waar bewoners trots op zijn. En graag wonen.

Het college van burgemeester en wethouders stelde in april 2023 het actieplan vast. Daarna scherpte de gemeente het actieplan verder aan. Dat was ook op verzoek van bewoners. Een overzicht van de acties staat op deze pagina. Of kunt u lezen in pdf.

De acties in het plan zijn niet definitief. Er kunnen altijd nieuwe acties bijkomen. Nieuwe ideeën van inwoners en ondernemers zijn hierbij altijd welkom.

Lees het actieplan in het RIS Lees het aangescherpte actieplan in PDF

Nieuwsbrief actieplan Laak

Blijf op de hoogte van wat er gebeurt om Laak schoner, veiliger, fijner en groener te krijgen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Onderwerpen en acties actieplan Laak

Het actieplan Laak heeft 8 belangrijke onderwerpen. Bij al deze punten horen acties. Alle thema’s en actiepunten van de wijkagenda’s komen terug in het actieplan.

Die 8 punten zijn:

 1. Arbeidsmigranten
 2. Afval
 3. Parkeren
 4. Verbondenheid
 5. Armoede
 6. Wonen
 7. (Verkeers)veiligheid
 8. Groen

1. Arbeidsmigranten

Vooral in Laak Centraal wonen veel arbeidsmigranten. Zij wonen vaak met veel mensen in slecht onderhouden huizen. Dit levert veel problemen op voor de bewoners zelf én voor de buurt. De problemen zijn ingewikkeld en kunnen niet in alle gevallen door de gemeente alleen worden opgelost. Daarom is er een totaalaanpak gemaakt met een looptijd van meerdere jaren.

 1. Dit gebeurt er nu
  • De Haagse Pandbrigade voert in Laak extra controles uit op woonoverlast en overbewoning.
  • De Haagse Pandbrigade besteedt extra aandacht aan de handhaving op huisvestigingsvergunningen, opkoopbescherming en de naleving van de Wet goed verhuurderschap die vanaf 1 juli 2023 van kracht is.
  • Een mobiel informatiepunt (bus) zoekt arbeidsmigranten op (op tijdstippen en plekken waar ze vaak zijn) om ze in de eigen taal te informeren over hun rechten en plichten en de geldende normen, waarden en gebruiken in Nederland
  • De gemeente werkt intensiever samen met werkgevers van arbeidsmigranten om te zorgen voor betere huisvesting van arbeidsmigranten, in en buiten de stad.
 2. Dit gaat nog gebeuren
  • Eind 2023 start de gemeente samen met een aantal partners met de aanpak om arbeidsmigranten zonder werk of met verslavingsproblemen te helpen aan de juiste zorg, goed onderdak en eventueel terugkeer naar werk of herkomstland.
  • Vanaf 2024 zet de Haagse Pandbrigade meer mensen in voor de controles op de nieuwe vergunningplicht voor verhuurders in Laak.
  • De gemeente wil dat het voor mensen die korter dan 4 maanden in Nederland werken verplicht wordt om zich als ingezetene te registreren. De gemeente krijgt daarmee een beter beeld van de werkelijke aantallen arbeidsmigranten die in de stad verblijven en kan daar haar voorzieningen op aanpassen.
 3. Dit is al gedaan

  Alle acties lopen nog.

2. Afval

In Laak zijn veel ergernissen over afval. Denk aan vuilnis naast ondergrondse afvalcontainers, grofvuil op de stoep en hondenpoep. Daarom zijn veel acties in het actieplan Laak gericht op het terugdringen van deze vormen van overlast. Er is ook een aanvalsplan voor de hele stad gemaakt.  

 1. Dit gebeurt er nu
  • Extra schoonmaakmomenten in Laak sinds juni 2022
  • De Gluton Zen (elektrische veegmachine) rijdt 2 of 3 keer per week extra
  • Elke woensdag rijdt de extra grote veegmachine
  • Om de week zijn er extra medewerkers om de hele straat schoon te maken van zakken en dozen
  • Sneller reageren op meldingen door nieuw meldsysteem
  • Extra schoonmaak in de ochtend bij 15 plekken in Laak Centraal
  • Extra schoonmaak in drukke winkelstraten tussen 11.00 en 17.00 uur
  • Medewerkers van de Haagse Straat Organisatie rijden iedere doordeweekse dag door het stadsdeel om afvalproblemen op te lossen
  • Met ondernemers in het stadsdeel worden afspraken gemaakt over het (laten) opruimen van hun eigen afval
  • Extra veegmachines die klein (fijn) zwerfvuil verwijderen, zoals papiertjes en sigarettenpeuken
  • Opruimdagen in de verschillende wijken georganiseerd
 2. Dit gaat nog gebeuren
  • Specifiek voor Laak wordt een strategie ontwikkeld voor het veranderen van gedrag rondom het aanbieden van afval. Deze strategie bestaat uit meerdere (communicatie)acties. De uitvoering start in het najaar van 2023.
  • In 2024 worden er afvallessen voor bewoners gegeven door stichting Aardewerk.
  • Andere acties die samen met bewoners en ondernemers worden bedacht en uitgevoerd.
 3. Dit is al gedaan

  Alle acties lopen nog.

3. Parkeren

Vooral in de oude wijken van Laak is weinig plek om te parkeren. Daarom zijn er verschillende maatregelen genomen.

 1. Dit gebeurt er nu

  Meer handhaving op foutparkeren.

 2. Dit gaat nog gebeuren
  • Eind 2023 wordt op basis van onderzoek bepaald of de tijden voor betaald parkeren uitgebreid moeten worden.
  • Vanaf 2025 komt er een vergunningenplafond: een maximaal aantal vergunningen per vergunningengebied. Dit zorgt ervoor dat er niet meer vergunningen uitgegeven worden dan er parkeerplaatsen zijn.
 3. Dit is al gedaan
  • Vierde en volgende bewonersvergunning(en) worden sinds november 2022 niet meer verlengd. Dit zijn vooral vergunningen voor bedrijfsbussen. 
  • Er is gecontroleerd of overal duidelijk zichtbaar is waar geparkeerd mag worden.

4. Verbondenheid

De mate waarin inwoners van Laak zich met de wijk en met elkaar verbonden voelen, is lager dan in andere stadsdelen. Samen met actieve bewoners nemen we diverse acties om het gevoel van verbondenheid te versterken.

 1. Dit gebeurt er nu
  • 2 enthousiaste medewerkers (en medebewoners) bieden bewoners in Laak Centraal professionele hulp bij het uitwerken van ideeën (bewonersinitiatieven) en het organiseren van activiteiten die zorgen voor meer sociale verbondenheid in die wijk.
  • Tot eind 2024 is er extra geld beschikbaar voor 15 Lief en Leedstraten in Laak Centraal.
  • Sinds mei 2023 helpt stichting POLKA (vanuit het VrouwenBuurtLab in wijkcentrum De Wissel) Poolse vrouwen om zich in Laak beter thuis te voelen in en werk te zoeken of op een andere manier mee te doen aan de samenleving.
  • De gemeente ondersteunt de Bulgaarse gemeenschap zich beter te organiseren, zodat zij zich meer tuis voelen in Laak en beter in contact kunnen komen met andere bewoners in Laak.
 2. Dit gaat nog gebeuren

  De gemeente zoekt een extra ontmoetingsruimte in Laak Centraal waar de bewoners(organisatie) activiteiten, ontmoetingen en informatiebijeenkomsten kunnen organiseren.

 3. Dit is al gedaan

  In het voorjaar van 2023 is er voor Laak Centraal een wijkbudget beschikbaar gesteld van € 40.000. De bewoners zijn opgeroepen om plannen in te dienen. Op 12 oktober 2023 zijn er 5 cheques overhandigt aan de winnende plannen. Hiermee kunnen zij samen met de gemeente binnen 1 jaar hun plan uitvoeren.

5. Armoede

In Laak wonen vergeleken met de rest van Den Haag veel mensen met geldproblemen. Het gemiddelde inkomen ligt ook veel lager. Inwoners die te maken hebben met geldzorgen of geldproblemen kunnen hulp krijgen. Maar vaak melden zij zich niet. Bijvoorbeeld omdat ze zich schamen. Of omdat ze niet goed genoeg Nederlands kunnen en niet weten dat er hulp is.

Er is hulp bij geldzaken in Laak beschikbaar. Ook zijn er regelingen die inwoners kunnen ondersteunen. De gemeente brengt het het aanbod, vaak in verschillende talen extra onder de aandacht. Dit doet zij op meerdere manieren. En met hulp van partners in de wijk.

 1. Dit gebeurt er nu

  De gemeente brengt het het aanbod, vaak in verschillende talen extra onder de aandacht. Dit doet zij op meerdere manieren. En met hulp van partners in de wijk.

 2. Dit gaat nog gebeuren
  • Vanaf de zomer van 2023 worden er meer trainingen en voorlichting gegeven voor jong (om ze al vroeg ‘geldwijs’ te maken) en oud.
  • Bij taallessen in de wijk komt meer aandacht voor geldzaken.
  • Helpdesk Geldzaken gaat voorlichting organiseren voor vrijwilligers en professionals van wijkorganisaties die veel bewoners bereiken.
  • Helpdesk Geldzaken sluit vaker aan bij activiteiten en evenementen voor bewoners in de wijk.
  • De gemeente blijft zoeken naar (nieuwe) manieren om netwerken van bewoners of professionals (beter) te leren kennen en te vragen mee te helpen. Op deze manier kunnen we meer bewoners met geldzorgen en geldproblemen vinden en helpen.
 3. Dit is al gedaan

  Alle acties lopen nog.

6. Wonen

In Laak Centraal worden woningen en kamers vaak verhuurd aan arbeidsmigranten en studenten. Soms tegen hoge prijzen. Er wonen vaak meer mensen op 1 adres dan mag (overbewoning). Ook is het onderhoud van de woningen slecht. Dit veroorzaakt problemen voor de bewoners en de buurt. Zoals vocht, afval op straat en lawaai.

 1. Dit gebeurt er nu
  • De Haagse Pandbrigade voert in Laak extra controles uit op woonoverlast en overbewoning.
  • De Haagse Pandbrigade besteedt extra aandacht aan de handhaving op huisvestigingsvergunningen, opkoopbescherming en de naleving van de Wet goed verhuurderschap die vanaf 1 juli 2023 van kracht is.
  • Bewoners en eigenaren in Laak van ongeveer 500 woningen met een E-, F- of G-label krijgen hulp bij het isoleren en verduurzamen van hun woning. Denk aan de ‘direct-bespaaractie’, de gratis isolatieactie voor minima en projecten zoals de aanpak Fijn wonen Laak Centraal. Ook wordt er gekeken of het mogelijk is bij eigenaren een onderhoudsplan af te dwingen.
 2. Dit gaat nog gebeuren
  • Eind 2023 is er een woonspreekuur in de wijk. Bewoners kunnen daar terecht met al hun vragen over huur- en verhuur, VvE’s, de energietransitie, verduurzamen isoleren, en meer.
  • Vanaf 2024 controleert de Haagse Pandbrigade de nieuwe vergunningplicht voor verhuurders in Laak.
 3. Dit is al gedaan

  Vastgoed Belang afdeling West-Zuid en stadsdeel Laak hebben begin juli 2023 afgesproken te gaan samenwerken om woningen in Laak te onderhouden. Ook gaan zij verhuurders helpen met het duurzaam maken van hun woning.  Daarnaast krijgen (ver)huurders betere voorlichting over de regels voor afval.

7. (Verkeers)veiligheid

De gemeente en politie werken samen aan veiligheid in de wijken. Ze willen misdaad en overlast verminderen. En zorgen voor betere verlichting op straat. Verkeersveiligheid is ook belangrijk in Laak. Sommige mensen rijden te hard of parkeren op een gevaarlijke manier.

 1. Dit gebeurt er nu
  • Er zijn regelmatig (integrale) handhavingsacties door politie, de handhavers van de gemeente, brandweer enz. in Laak
  • Ook het Haags Economisch Interventieteam (HEIT) doet meerdere keren per jaar controleacties.
  • Op allerlei manieren wordt de verkeersveiligheid op een aantal plekken in Laak vergroot. Bijvoorbeeld met verkeersdrempels, snelheidsdisplays en snelheidscontroles. Bij nieuwe grootschalige onderhoudsprojecten en herinrichtingen zijn voetgangers en fietsers de ‘hoofdrolspelers’ en niet langer de auto. 
  • Een extra serviceploeg maakt de openbare ruimte weer netjes. Het gaat dan om bijvoorbeeld losse stoeptegels, gaten in de weg of scheve paaltjes. Samen met de bewoners kijkt de serviceploeg waar onderhoud nodig is. De serviceploeg is tot zeker eind 2024 aan het werk.
 2. Dit gaat nog gebeuren
  • Er wordt gezocht naar manieren om ervoor te zorgen dat meer mensen meldingen doen. Dit helpt om overlast en criminaliteit aan te pakken.
  • Gemeente en politie zoeken naar mogelijkheden om meer in contact kunnen zijn met bewoners. Bijvoorbeeld door te werken vanuit plekken waar veel bewoners komen of door de wijk in te trekken met een bakfiets.
 3. Dit is al gedaan

  De verkeersveiligheid van fietsoversteken bij de Oudemanstraat Linneausstraat, Goeverneurlaan – Oudemanstraat, Leeghwaterplein – Van der Kunstraat is verbeterd.

8. Groen

Laak heeft weinig groen en veel bebouwing. Door bomen, planten en parken toe te voegen, voelen de inwoners zich beter en gezonder.

 1. Dit gebeurt er nu
  • Het stadsdeel heeft plantenbanken aangeschaft. Bewoners konden aangeven waar ze graag zo’n bankje zouden zien staan.
  • De groenstroken in de Allard Piersonlaan worden mooier en groener gemaakt.
 2. Dit gaat nog gebeuren

  In het najaar van 2023 plant de gemeente 16 nieuwe bomen in Laak Centraal.

 3. Dit is al gedaan

  In juni 2023 zijn de eerste 10 nieuwe plantenbanken geplaatst. Via een poll is in mei 2023 gestemd over welke locatie in Laak Centraal als eerste permanent groen gemaakt zou worden. 61% van de stemmers koos voor de hoek Laakkade-Oudemanstraat. De 2 andere locaties volgen later.

Samenwerking

Actieplan Laak is een samenwerking tussen verschillende gemeentelijke diensten. Ook werkt de gemeente veel samen met partners, zoals de politie en welzijnswerk. De burgemeester en 3 wethouders (Mariëlle Vavier, Martijn Balster en Arjen Kapteijns) zijn verantwoordelijk voor het slagen van het actieplan.

Klankbordgroep

Sinds april 2023 is er een klankbordgroep voor het actieplan Laak. In deze groep zitten vertegenwoordigers van alle bewoners- en ondernemersgroepen en wijken. De groep praat met de stadsdeeldirecteur, wethouders en burgemeester. Ze bespreken dan hoe het gaat met het actieplan. Vragen, opmerkingen en ideeën uit de wijken geeft de adviesgroep door aan de gemeente. Ook houden zij bewoners en ondernemers op de hoogte van ontwikkelingen en resultaten.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over actieplan Laak? Stuur dan een e-mail naar actieplanlaak@denhaag.nl.

Stuur e-mail

Wethouder en directeur over actieplan Laak

In de video vertellen stadsdeelwethouder Mariëlle Vavier en stadsdeeldirecteur Lawrence Eghosa over het actieplan.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar actieplanlaak@denhaag.nl.