Actieplan Laak

Laak heeft mooie plekken en betrokken bewoners. Maar er zijn ook problemen in de wijk. Daarom is er het actieplan Laak. Doel van dit plan is om alle problemen tegelijk aan te pakken. Samen met bewoners en partners in de wijk. 

Sommige problemen kan de gemeente snel aanpakken. Andere veranderingen hebben meer tijd nodig. Het actieplan duurt daarom tot en met 2026. De gemeente wil zo van Laak weer een stadsdeel maken waar bewoners trots op zijn. En graag wonen.

Het college van burgemeester en wethouders stelde in april 2023 het actieplan vast. Daarna scherpte de gemeente het actieplan verder aan. Dat was ook op verzoek van bewoners. Een overzicht van de acties staat op deze pagina. Of kunt u lezen in pdf.

De acties in het plan zijn niet definitief. Er kunnen altijd nieuwe acties bijkomen. Nieuwe ideeën van inwoners en ondernemers zijn hierbij altijd welkom.

Lees het actieplan in het RIS Lees het aangescherpte actieplan in PDF Bekijk voortgang actieplan Laak in PDF

Nieuwsbrief actieplan Laak

Blijf op de hoogte van wat er gebeurt om Laak schoner, veiliger, fijner en groener te krijgen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Onderwerpen en acties actieplan Laak

Het actieplan Laak heeft 9 belangrijke onderwerpen. Bij al deze punten horen acties. Alle thema’s en actiepunten van de wijkagenda’s komen terug in het actieplan.

Die 9 punten zijn:

 1. Arbeidsmigranten
 2. Afval
 3. Parkeren
 4. Verbondenheid
 5. Armoede
 6. Wonen
 7. (Verkeers)veiligheid
 8. Groen
 9. Gezondheid

Ook staat in het actieplan informatie over communicatie en participatie.

1. Arbeidsmigranten

Vooral in Laak Centraal wonen veel arbeidsmigranten. Zij wonen vaak met veel mensen in slecht onderhouden huizen. Dit levert veel problemen op voor de bewoners zelf én voor de buurt. De problemen zijn ingewikkeld en kunnen niet in alle gevallen door de gemeente alleen worden opgelost. Daarom is er een totaalaanpak gemaakt met een looptijd van meerdere jaren.

 1. Actie nagekomen: Extra capaciteit Haagse Pandbrigade

  De gemeente wil meer invloed uitoefenen op goede en veilige huisvestiging in Laak. Nieuwe landelijke wetten helpen ons daarbij. Zo is sinds 1 maart 2022 de opkoopbescherming voor woningen van kracht. En op 1 september 2023 geldt een vergunningplicht voor verhuurders in Laak Centraal. De Haagse Pandbrigade (HPB) zorgt voor de handhaving van deze wetten. Zij voeren extra controles uit op woonoverlast en overbewoning in het hele
  stadsdeel. En in Laak Centraal hebben zij speciale aandacht voor de handhaving van de verhuurdersvergunning.

  Actie

  Meer controles door de Haagse Pandbrigade.

  Doel van de actie

  • Een structurele verbetering van de woonsituatie van arbeidsmigranten;
  • Minder meldingen van woonoverlast door omwonenden.

  Wanneer

  Vanaf 2023.

  Voortgang

  De Haagse Pandbrigade is in 2023 gestart met de extra controles. Zij gaan hier in 2024 mee door en er is extra capaciteit beschikbaar.

 2. Actie nagekomen: Aanpak overlast door arbeidsmigranten

  Veel arbeidsmigranten leven in een onzekere woon- en werksituatie waardoor zij eerder werk- of thuisloos raken. Dit kan zorgen voor overlast voor andere buurtbewoners. De gemeente ontwikkelt samen met de betrokken partners een aanpak om deze groep te helpen aan de juiste zorg, goed onderdak en eventueel terugkeer naar werk of herkomstland.

  Actie

  • Kwetsbare arbeidsmigranten krijgen goede ondersteuning bij het verbeteren van hun
  leefsituatie;
  • Extra inzet voor de aanpak van (jongeren)overlast op straat.

  Doel van de actie

  • Kwetsbare arbeidsmigranten hebben een betere positie in de Haagse samenleving;
  • Bewoners in Laak ervaren minder overlast van arbeidsmigranten.

  Wanneer

  Vanaf eind 2023.

  Voortgang

  • In oktober 2023 heeft de gemeenteraad het stedelijk plan van aanpak ’Arbeidsmigranten
   in goede banen’ vastgesteld. De gemeente en partners zijn daarna gestart met de uitvoering
   van dit meerjarenplan.
  • In november 2023 is er in Laak Centraal een extra jongerenwerker arbeidsmigranten aan
   de slag om de overlast op straat te verminderen.
 3. Actie nagekomen: Betere informatieverstrekking aan arbeidsmigranten over rechten en plichten

  Om arbeidsmigranten beter te informeren over rechten en plichten, hulp en ondersteuning,
  zoeken wij hen actief op. Dit doen wij op verschillende plekken in de wijk, ook buiten kantooruren
  en in de eigen taal.

  Actie

  Medewerkers van het mobiel informatiepunt (een rijdend loket) gaan in de avonden en
  de weekenden naar plekken waar arbeidsmigranten vaak komen om hen in eigen taal te
  informeren over hun rechten en plichten als inwoner van Nederland.

  Doel van de actie

  Steeds meer arbeidsmigranten kennen de hier geldende regels, normen en waarden, zodat zij
  goed kunnen meedoen in de samenleving en geen overlast veroorzaken. Ook weten zij waar
  ze hulp of ondersteuning kunnen krijgen.

  Wanneer

  Begin 2023 tot eind 2024.

  Voortgang

  • In januari 2023 gestart. In oktober 2023 is de 10.000e bezoeker ontvangen. In Laak hebben
  • medewerkers van het mobiel informatiepunt 4.000 arbeidsmigranten gesproken in 2023.
  • Het mobiel informatiepunt rijdt in elk geval tot eind 2024.
 4. Lopende actie: Intensievere samenwerking met werkgevers voor de huisvesting van arbeidsmigranten

  We gaan intensiever samenwerken met werkgevers en uitzendbureaus voor betere huisvesting
  van arbeidsmigranten. Het gaat dan om het creëren van nieuwe en bestaande locaties
  voor tijdelijke en structurele bewoning, ook buiten de stad in samenwerking met de regio.

  Actie

  We gaan met werkgevers, uitzendbureaus, de regio, provincie en het Rijk in gesprek over een
  eerlijke verdeling van de huisvesting voor arbeidsmigranten.

  Doelen van de actie

  • Werkgevers en uitzendbureaus nemen hun verantwoordelijkheid als het gaat om de huisvesting
  van hun werknemers (arbeidsmigranten);
  • De positie van arbeidsmigranten op de Haagse woningmarkt is verbeterd;
  • Er zijn steeds minder misstanden op de woningmarkt.

  Voortgang

  • De gesprekken met werkgevers, uitzendbureaus en andere overheden lopen, maar hebben
  • nog geen resultaat opgeleverd.
 5. Lopende actie: Intensievere lobby bij het Rijk voor een goede registratie van arbeidsmigranten

  Om de juiste maatregelen te kunnen nemen is het belangrijk om zicht te krijgen op het
  werkelijke aantal arbeidsmigranten. Hiervoor is een goede registratieplicht noodzakelijk.
  Nu kunnen mensen die korter dan 4 maanden in Nederland verblijven zich registreren in het
  RNI-register (Registratie Niet Ingezetene), maar dat is niet verplicht. Daarom is er geen goed
  beeld van de juiste aantallen (tijdelijke) arbeidsmigranten in Den Haag. Het Rijk werkt aan
  regels om de registratieplicht ook te laten gelden voor mensen die korter dan 4 maanden
  in Nederland verblijven. Maar het is niet duidelijk hoelang het gaat duren voordat die
  registratieplicht
  er is.

  Actie

  Intensief lobbyen bij het Rijk.

  Doel van de actie

  Een registratieplicht voor álle arbeidsmigranten moet ervoor zorgen dat we weten hoeveel
  mensen er in Laak wonen. Zo kunnen we beter sturen op (wijk)voorzieningen.

  Voortgang

  Er is regelmatig overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij
  elk overleg staat dit punt op de agenda. Maar er is nog geen toezegging of en wanneer de
  registratieplicht wordt ingevoerd.

2. Afval

In Laak zijn veel ergernissen over afval. Denk aan vuilnis naast ondergrondse afvalcontainers, grofvuil op de stoep en hondenpoep. Daarom zijn veel acties in het actieplan Laak gericht op het terugdringen van deze vormen van overlast. Er is ook een aanvalsplan voor de hele stad gemaakt.  

 1. Actie nagekomen: Extra schoonmaak in Laak Centraal

  Door extra inzet van mensen en materieel is er minder (zwerf)afval en neemt ook het aantal
  bijplaatsingen bij de ondergrondse afvalcontainers (ORAC’s) in Laak Centraal af.

  Acties

  • De Gluton Zen (elektrische veegmachine) rijdt 2 à 3 keer per week extra;
  • Elke dag rijdt er een kleine veegmachine (in plaats van de grotere veegmachine elke
  woensdag);
  • Om de week helpen extra medewerkers bij het weghalen van zakken en dozen op straat;
  • Met behulp van een nieuw meldsysteem wordt er meer gecontroleerd en sneller gereageerd
  op meldingen;
  • Extra schoonmaak in de ochtend bij 15 ‘hotspots’ in Laak Centraal;
  • Zaterdag en zondag worden probleem ORACs in Laak Centraal geschoond van zakken en
  dozen;
  • Om de extra schoonmaakacties verder te verbeteren, zetten we nu dagelijks extra veegmachines
  in die klein (fijn) zwerfvuil verwijderen, zoals papiertjes en sigarettenpeuken.

  Doelen van de acties

  • In de beleving van inwoners zijn de straten schoner; dat gaat blijken uit een jaarlijks
  terugkerend belevingsonderzoek en periodieke peilingen bij de klankbordgroep en
  omwonenden;
  • Minder meldingen over afval op straat;
  • Minder klein zwerfafval op straat.

  Voortgang

  Deze acties zijn in juni 2022 gestart en worden nog steeds uitgevoerd. Het afvalprobleem
  in Laak Centraal is en blijft hardnekkig. Het beeld is dat de wijk wel iets schoner is en dat
  meldingen sneller worden opgepakt, maar dat we er nog lang niet zijn. Het gedrag van
  mensen speelt hierbij een belangrijke rol.

 2. Actie nagekomen: Extra schoonmaak in de winkelgebieden in Laak

  De winkelstraten in Laak zijn schoner door de inzet van extra mensen en materieel. De ondernemers
  nemen daarbij ook hun verantwoordelijkheid.

  Acties

  • Op zaterdag en zondag, tussen 11 en 17 uur, wordt er extra schoongemaakt in de drukke
  winkelgebieden. We legen afvalbakken, we vegen en halen rommel van straat met knijpers;
  • Twee medewerkers van de Haagse Straat Organisatie (HSO) rijden iedere dag door het
  stadsdeel om incidentele afvalproblemen op te lossen;
  • We maken afspraken met ondernemers over het (laten) opruimen van hun bedrijfsafval.

  Doelen van de acties

  • De winkelstraten in Laak zijn schoner, ook op zaterdag en zondag in de weekenden;
  • Ondernemers regelen zelf het ophalen van hun bedrijfsafval en wijzen hun klanten op het
  schoonhouden van stoepen en straten.

  Voortgang

  De acties zijn in april 2023 gestart en worden nog steeds uitgevoerd.

 3. Nieuwe actie: Proef met vaste ophaaldag grofvuil

  In 2024 gaan we het grofvuil op een vaste dag ophalen. Dit is een proef. We weten nog niet
  in welke wijk en wanneer we precies starten. Dat bepalen we onder andere samen met de
  klankbordgroep.

  Acties

  Vaste ophaaldag grofvuil in nader te bepalen gebied.

  Doelen van de acties

  Uit de proef moet blijken of een vaste ophaaldag voor grofvuil zorgt voor minder grofvuil en
  rommel op straat.

  Voortgang

  De actie moet nog starten.

 4. Nieuwe actie: Proef in Spoorwijk met het ophalen van alle afval in 1 keer

  In Spoorwijk halen we het afval uit de ORAC’s en het bijgeplaatse afval (zoals karton en
  grofvuil) in één keer op. Dit is een proef. Als blijkt dat Spoorwijk hierdoor schoner is, gaan we
  onderzoeken of we het afval in andere wijken van Laak ook op deze manier kunnen ophalen.

  Acties

  Alle afval in Spoorwijk wordt in één keer tegelijk opgehaald.

  Doelen van de acties

  Uit de proef moet blijken of het schoner wordt in Spoorwijk als alle afval in één keer wordt
  opgehaald.

  Voortgang

  De actie is begin 2024 gestart.

 5. Actie nagekomen en lopende actie: Meer communicatie gericht op gedragsverandering

  De afvalproblemen lossen we niet op door alleen extra schoon te maken. Het gedrag van
  mensen speelt ook een grote rol. Daarom ontwikkelen we speciaal voor Laak een communicatieaanpak
  gericht op gedragsverandering.

  Acties

  • We verbeteren de communicatie (in verschillende talen) voor bewoners en ondernemers
  over de regels rond afval;
  • We onderzoeken de mogelijkheden en effecten van gedragscampagnes. De lopende
  campagne ‘Schoon doen we toch gewoon’ wordt in het najaar van 2023 gebiedsgericht
  ingezet in Laak;
  • In samenwerking met de Stichting Aardewerk bieden we de inwoners van Laak Centraal
  lessen over afval aan;
  • We organiseren samen met de bewoners opruimdagen, voorlichtingsbijeenkomsten en
  andere acties in de wijk. Bijvoorbeeld om overlast van ratten tegen te gaan.

  Doel van de acties

  Laak is op de korte en ook lange termijn schoner, omdat de bewoners de regels rond afval
  kennen en naleven.

  Voortgang

  ● Er zijn in 2023 4 opruimdagen, 2 opruimacties zwerfval en 3 integrale leefbaarheidsacties
  gehouden in Laak. In 2024 gaan we hiermee door;
  ● Vanaf eind 2023 gaan we in Laak Centraal en Spoorwijk huis-aan-huis in gesprek met
  inwoners over de regels rond afval. Daarbij geven we ook een folder met daarop de regels in
  meerdere talen. In 2024 gaan we hiermee door en breiden we de communicatie-acties uit;
  ● De afvallessen van de stichting Aardewerk zijn verplaatst naar de zomer van 2024.

3. Parkeren

Vooral in de oude wijken van Laak is weinig plek om te parkeren. Daarom zijn er verschillende maatregelen genomen.

 1. Actie nagekomen: Vierde en volgende bewonersvergunning(en) worden sinds 2022 niet meer verlengd

  Vierde en volgende bewonersvergunning(en) verlengen we niet meer. Dit zijn vooral vergunningen
  voor bedrijfsbussen. Op de langere termijn komt er een vergunningenplafond.

  Actie

  Vierde en volgende bewonersverguning(en) worden niet meer verlengd.

  Doel

  Het aantal parkeervergunningen neemt steeds verder af waardoor er meer parkeerruimte
  beschikbaar is.

  Voortgang

  In 2022 zijn er 110 parkeervergunningen ingetrokken.

 2. Actie nagekomen: Duidelijker aangeven van parkeermogelijkheden en handhaving

  We controleren of overal duidelijk is aangegeven waar wel en niet geparkeerd mag worden.
  Er is meer handhaving op foutparkeren.

  Actie

  Een goede controle op belijning en bebording van de parkeermogelijkheden.

  Doel

  Inwoners en bezoekers van Laak weten goed waar zij hun auto mogen parkeren, omdat dit
  duidelijk staat aangegeven. Dit kan betekenen dat zij iets verder op zoek moeten naar een
  beschikbare parkeerplaats in plaats van hun auto fout te parkeren.

  Voortgang

  In 2023 is de controle afgerond. We handhaven op foutparkeren op basis van meldingen en
  wanneer er sprake is van hinder, gevaar of geen doorgang voor de hulpdiensten. De beperkte
  capaciteit van de Handhavingsorganisatie en politie leidt tot prioriteitstelling.

 3. Actie nagekomen: Onderzoek naar het effect van uitbreiden van tijden betaald parkeren

  Op basis van onderzoek bepalen we of, en zo ja hoe, we de tijden voor betaald parkeren
  uitbreiden.

  Actie

  We houden parkeerdruktellingen en herkomstonderzoek.

  Doel

  Bewoners ervaren minder parkeerdruk.

  Voortgang

  Het onderzoek is afgerond. Uit de tellingen is gebleken dat het vooral ’s avonds en ’s nachts
  heel druk is met geparkeerde auto’s. Overdag staan er voornamelijk veel auto’s uit andere
  Haagse wijken geparkeerd bij tram- en bushaltes. Daarom gaan we vanaf 1 maart 2024 in
  heel Laak het betaald parkeren uitbreiden naar 9.00 uur tot 24.00 uur. Zo is er één vergunninggebied
  met dezelfde tijden. Alleen de Binckhorst kent een ander regime.

 4. Actie nagekomen en nieuwe actie: Stimuleren deelvervoer

  We ondersteunen en stimuleren initiatieven voor deelvervoer om de parkeerdruk te
  verminderen.

  Actie

  Initiatieven van bewoners om auto’s of (bak)fietsen met meerdere mensen te delen krijgen
  zoveel mogelijk ondersteuning.

  Doel

  Bewoners ervaren minder parkeerdruk.

  Voortgang

  In de Jan Wapstraat (Laak Centraal) zijn 10 huishoudens in 2023 een autodeel-initiatief
  gestart met 2 elektrische auto’s. Het is de bedoeling dat er meer auto-deelinitiatieven starten
  de komende jaren.

 5. Nieuwe actie: Vergunningplafond

  Als het nieuwe parkeervergunningsysteem is ingevoerd, wordt het mogelijk om het aantal
  vergunningen per vergunningengebied te maximeren. Met dit vergunningenplafond worden
  er niet meer vergunningen uitgegeven dan er parkeerplaatsen zijn in een gebied.

  Actie

  Nader te bepalen (lange termijn).

  Doel

  Bewoners ervaren minder parkeerdruk.

4. Verbondenheid

De mate waarin inwoners van Laak zich met de wijk en met elkaar verbonden voelen, is lager dan in andere stadsdelen. Samen met actieve bewoners nemen we diverse acties om het gevoel van verbondenheid te versterken.

 1. Actie nagekomen en nieuwe actie: Ondersteuning bewonersinitiatieven Laak Centraal en Schipperskwartier

  Er is weinig onderlinge verbondenheid in bijvoorbeeld Laak Centraal en het Schipperskwartier. Veel mensen kennen elkaar nauwelijks en kijken niet naar elkaar om.

  Actie

  Twee professionals helpen bewoners in Laak Centraal bij het organiseren van activiteiten
  en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Ze helpen bewoners ook bij het aanvragen van
  subsidies en fondsenwerving.

  Doel

  • Het versterken van de onderlinge verbondenheid in Laak Centraal en het
  Schipperskwartier;
  • Een toename van het activiteitenaanbod in beide wijken.

  Wanneer

  Laak Centraal: medio 2023 tot eind 2024
  Schipperskwartier: begin 2024

  Voortgang

  ● De twee extra professionals in Laak Centraal zijn in mei 2023 gestart voor ieder 16 uur.
  ● De professional in het Schipperskwartier start 2024.

 2. Actie nagekomen: Extra wijkbudget Laak Centraal voor nieuwe bewonersinitiatieven

  Om de onderlinge verbondenheid in Laak Centraal te versterken is er een wijkbudget beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen bewoners ideeën financieren om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

  Actie

  Het beschikbaar stellen van het wijkbudget van € 40.000,- en het uitwerken en realiseren van
  de winnende ideeën.

  Doel

  Het versterken van de onderlinge verbondenheid in Laak Centraal.

  Wanneer

  April 2023 tot eind 2024

  Voortgang

  Het wijkbudget is in april 2023 opengesteld en in oktober 2023 zijn de winnende ideeën
  bekend gemaakt. In 2024 worden deze gerealiseerd. De winnende ideeën zijn:
  • Bloemenzakken aan de gevels van de huizen in de Genestetlaan en het Jonckbloetplein;
  • Een Gymboxx en een watertappunt op het Laakveld;
  • Speciale verlichting in de bomen op het Jonckbloetplein;
  • Schaak- en damtafels aan beide kanten van het Jonckbloetplein.

 3. Actie nagekomen: Meer Lief en Leedstraten

  Lief en Leedstraten zorgen voor meer onderlinge verbondenheid onder de buurtbewoners.
  In zo’n straat beheren bewoners een potje van € 75,- voor kleine attenties zoals een fruitmand
  voor een zieke buurman of een bosje bloemen voor een jarige buurvrouw. Zo leren buren
  elkaar beter kennen en kijken mensen vaker naar elkaar om.

  Actie

  Met bewoners en partners nieuwe Lief en Leedstraten en straatactiviteiten zoals een buurtbarbecue
  of een sportdag realiseren.

  Doel

  Het versterken van de onderlinge verbondenheid in Laak Centraal.

  Wanneer

  Maart 2023 tot eind 2024

  Voortgang

  ● In 2023 zijn er in Laak 27 Lief en Leedstraten bijgekomen (17 in Laak Centraal en 10 in
  Molenwijk).
  ● In 2024 komen er ook Lief & Leedstraten in de flats De Lamel en Hagemeijer aan de
  Neherkade in Laakhavens.

 4. Actie nagekomen: Betrekken Poolse nieuwkomers

  Er wonen 3.500 geregistreerde Polen in Laak; dat is een ongeveer kwart van het aantal Polen
  (13.000) in heel Nederland. Het is belangrijk dat de Poolse bewoners zich hier thuis voelen en
  meedoen. Daarom ondersteunen we zelforganisaties voor deze doelgroep(en).

  Actie

  De stichting POLKA is in het VrouwenBuurtLab in Spoorwijk gestart met activiteiten voor
  Poolse vrouwen. Bijvoorbeeld Nederlandse taallessen, bijeenkomsten over gezondheid of
  geldzaken, en bemiddeling naar werk.

  Doel

  Steeds meer Poolse bewoners voelen zich thuis in Laak. Zij doen mee, kennen de hier gangbare
  normen en waarden, handelen hiernaar, en weten de weg naar hulp en ondersteuning.

  Wanneer

  Vanaf mei 2023.

  Voortgang

  In 2023 zijn 23 activiteiten georganiseerd. In 2024 staan er 30 gepland. Daarmee worden
  zeker 1000 Poolse vrouwen bereikt. Vanuit de Poolse gemeenschap groeit de belangstelling
  voor de activiteiten van POLKA.

 5. Actie nagekomen: Betrekken Bulgaarse nieuwkomers

  Er wonen naar schatting 3.200 Bulgaren in Laak. Ook voor deze groep is het belangrijk om
  mee te doen in de Nederlandse samenleving. Veel Bulgaren zijn aangesloten bij de Bulgaarse
  Club die activiteiten en ontmoetingen organiseert. Om meer activiteiten te organiseren en
  subsidie aan te kunnen vragen wordt de Bulgaarse Club binnenkort een officiële stichting.

  Actie

  We ondersteunen de Bulgaarse Club op verschillende manieren om te professionaliseren en
  de doelgroep beter aan zich te binden.

  Doel

  Steeds meer Bulgaarse bewoners voelen zich thuis in Laak. Zij doen mee, kennen de
  hier gangbare normen en waarden, handelen hiernaar, en weten de weg naar hulp en
  ondersteuning.

  Wanneer

  Vanaf 2023.

  Voortgang

  In november 2023 is de Bulgaarse Club een stichting geworden.

 6. Lopende actie: Extra ontmoetingsruimte voor bewoners in Laak Centraal

  Veel bewoners van Laak Centraal hebben behoefte aan een geschikte ontmoetingsruimte
  voor activiteiten en ontmoetingen.

  Actie

  Samen met de bewoners zoeken we naar een geschikte ontmoetingsruimte in de wijk.

  Doel

  • Meer sociale verbondenheid in Laak Centraal;
  • Meer activiteiten voor en door de bewoners in Laak Centraal.

  Wanneer

  2023 en 2024.

  Voortgang

  Goede bedrijfsruimte is schaars in Laak Centraal. We hebben in 2023 geen geschikte
  ontmoetingsruimte kunnen vinden. Wij blijven dus ook in 2024 zoeken naar geschikte
  ruimte.

 7. Lopende actie: Aanpak laaggeletterdheid

  De laaggeletterdheid in Laak is met 50 procent het hoogst van heel Den Haag. Er zijn taallessen,
  maar die sluiten niet altijd aan op de behoefte van onze inwoners. Inwoners weten de
  taallessen bovendien niet goed te vinden. De belangrijkste doelgroepen die we beter willen
  bereiken zijn: ouders van jonge kinderen, jongvolwassenen, arbeidsmigranten en mensen
  met een uitkering die niet voldoen aan de zogenaamde taaleis.

  Actie

  Samen met alle partners worden vraag en aanbod beter bij elkaar gebracht.

  Met de Haagse Taalketen (taalaanbieders, welzijnsorganisaties en de bibliotheek
  Den Haag) wordt het reguliere aanbod en het aanbod van alternatieve taalactiviteiten
  uitgebreid;

  We breiden de functie van de bibliotheek in Laak verder uit. Er komt een extra vestiging in
  Spoorwijk. En de bibliotheek aan de Linneausstraat wordt gemoderniseerd en krijgt een
  uitgebreid onderwijsaanbod.

  Doel

  • Vraag en aanbod op het gebied van taallessen zijn beter op elkaar afgestemd;
  • Meer inwoners van Laak doen mee aan taallessen;
  • Het bereik van de laaggeletterde inwoners van Laak is vergroot.

  Wanneer

  2024

5. Armoede

In Laak wonen vergeleken met de rest van Den Haag veel mensen met geldproblemen. Het gemiddelde inkomen ligt ook veel lager. Inwoners die te maken hebben met geldzorgen of geldproblemen kunnen hulp krijgen. Maar vaak melden zij zich niet. Bijvoorbeeld omdat ze zich schamen. Of omdat ze niet goed genoeg Nederlands kunnen en niet weten dat er hulp is.

Er is hulp bij geldzaken in Laak beschikbaar. Ook zijn er regelingen die inwoners kunnen ondersteunen. De gemeente brengt het het aanbod, vaak in verschillende talen extra onder de aandacht. Dit doet zij op meerdere manieren. En met hulp van partners in de wijk.

 1. Actie nagekomen: Dienstverlening en voorzieningen onder de aandacht brengen

  Er is veel aanbod qua dienstverlening en voorzieningen rond armoede en schulden.
  Onder andere via de Helpdesk Geldzaken willen wij dit beter onder de aandacht brengen bij
  mensen die dit nodig hebben.

  Actie

  • We brengen de communicatie over het aanbod van regelingen en financiële hulp via wijkorganisaties
  breder onder de aandacht van bewoners. De communicatie is deels meertalig;
  • We organiseren voorlichting over het aanbod aan financiële hulp(verlening) voor vrijwilligers
  en professionals van wijkorganisaties die veel bewoners bereiken;
  • De Helpdesk Geldzaken sluit vaker aan bij activiteiten en evenementen voor bewoners in
  de wijk.

  Doel

  • Een stijging van het aantal hulpgesprekken bij de Helpdesk Geldzaken;
  • Een stijging van het gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen door huishoudens
  in Laak.

  Wanneer

  Vanaf juni 2023.

  Voortgang

  De acties zijn gestart en deze zetten we voort in 2024. Er is wijkgerichte communicatie over
  het aanbod van regelingen, financiële hulp en de Helpdesk Geldzaken. Verder zijn we gestart
  met het geven van voorlichting over het aanbod. We gaan hiermee door en sluiten zoveel
  mogelijk aan bij bestaande bijeenkomsten en netwerken.

 2. Actie nagekomen: Bewoners financieel weerbaarder maken

  De financiële weerbaarheid van veel bewoners in Laak is over het algemeen laag. Door te
  investeren in meer trainingen en voorlichting willen we bewoners financieel weerbaarder
  maken. Dit doen we samen met partners en organisaties.

  Actie

  • Ouders van kinderen op basisscholen krijgen voorlichting en workshops aangeboden;
  • We onderzoeken of kinderen op basisscholen voorlichting en les kunnen krijgen om ze al
  vroeg ‘geldwijs’ te maken;
  • In samenwerking met partners en organisaties in de wijk organiseren we voor hun
  achterban voorlichting en trainingen;
  • We koppelen voorlichting over financiële zaken aan taallessen in de wijk.

  Doel

  Een stijging van het aantal bewoners dat gebruik maakt van trainingen en voorlichting.

  Wanneer

  Vanaf juni 2023.

  Voortgang

  • De acties zijn in 2023 gestart en zetten we voort in 2024;
  • Het onderzoek naar voorlichting op basisscholen is afgerond. Scholen hebben al een eigen
   aanbod. De actie is hiermee afgerond.
 3. Actie nagekomen: Informele netwerken beter betrekken om het (hulp)aanbod onder de aandacht te brengen

  Informele netwerken zijn belangrijk voor zowel de bewoners met (hulp)vragen als voor de
  gemeente en andere organisaties die hun dienstverlening en voorzieningen beter onder de
  aandacht willen brengen. Via deze netwerken kan er gemakkelijker contact gelegd worden
  met mensen uit moeilijk bereikbare doelgroepen.

  Actie

  Zoeken naar (nieuwe) manieren om informele netwerken goed in kaart te brengen en actief
  te betrekken.

  Doel

  • Meer hulpgesprekken bij de Helpdesk Geldzaken;
  • Een stijging van het gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen;
  • Meer aanbod en gebruik van training en voorlichting.

  Wanneer

  Vanaf 2023.

  Voortgang

  De actie is in 2023 gestart en zetten we voort in 2024.

6. Wonen

In Laak Centraal worden woningen en kamers vaak verhuurd aan arbeidsmigranten en studenten. Soms tegen hoge prijzen. Er wonen vaak meer mensen op 1 adres dan mag (overbewoning). Ook is het onderhoud van de woningen slecht. Dit veroorzaakt problemen voor de bewoners en de buurt. Zoals vocht, afval op straat en lawaai.

 1. Actie nagekomen: Aanpak overbewoning

  Goede en veilige huisvestiging is een belangrijke basis. Nieuwe landelijke wetten helpen ons
  om hier in Laak meer invloed op te hebben. Zo is sinds 1 maart 2022 de opkoopbescherming
  voor woningen van kracht. En vanaf 1 maart 2024 geldt een vergunningplicht voor verhuurders
  in Laak Centraal. De Haagse Pandbrigade (HPB) zorgt voor de de handhaving van deze
  wetten. Zo zijn er extra controles op woonoverlast en overbewoning in het hele stadsdeel en
  is er in Laak Centraal specifieke aandacht voor de handhaving op de verhuurdersvergunning.

  Actie

  Meer controles en capaciteit van de Haagse Pandbrigade

  Doel

  • Het aanbod van betaalbare huisvesting voor lage- en middeninkomensgroepen groeit;
  • Er is minder sprake van overmatige woningopkoop en speculatie;
  • Er ontstaat een evenwichtiger verdeling van woning over de verschillende doelgroepen.

  Wanneer

  Vanaf 2023.

  Voortgang

  De extra controles van de Haagse Pandbrigade zijn in 2023 gestart. In 2024 gaan we
  hiermee door en is er extra capaciteit beschikbaar

 2. Actie nagekomen: Woningonderhoud en verduurzaming woningen

  We willen extra ondersteuning bieden aan bewoners en eigenaren in Laak van ongeveer
  500 woningen met een E-, F- of G-label bij het isoleren en verduurzamen van hun woning.
  Daarnaast willen we extra aandacht creëren voor het afdwingen van een onderhoudsplan.

  Actie

  Per doelgroep op wijk- of buurtniveau organiseren we acties zoals de straataanpak, energie
  besparen en de aanpak Fijn wonen Laak Centraal.

  Doel

  • Betere leefbaarheid en wooncomfort;
  • Lagere energiekosten en milieuwinst;
  • Waardevermeerdering woningen in Laak.

  Wanneer

  Vanaf 2023.

  Voortgang

  In 2023 zijn op wijk- en buurtniveau verschillende acties georganiseerd:
  • 56 bewoners hebben zich aangemeld voor de isolatiebrigade, 14 offertes zijn getekend;
  • 280 bewoners hebben zich aangemeld voor een energiecoach;
  • Er zijn verschillende acties voor energiebesparende maatregelen gestart: goedkoper je huis
  verwarmen (16), Direct Bespaar Actie (243), SlimWonenapp (6) en Energiescans (12).

 3. Lopende actie: Woonspreekuur voor Laak Centraal

  We informeren meer bewoners over rechten en plichten rond wonen, de huur- en verhuur
  van woningen, de energietransitie, verduurzamen en isoleren en VvE’s. Dit doen we in
  samenwerking met de wooncoach, de huurbalie, de VvE balie, Hou van je Huis en Duurzaam
  Den Haag.

  Actie

  Er komt een woonspreekuur in Laak waar bewoners terecht kunnen met allerlei vragen over
  wonen, (ver)huren, isoleren en verduurzamen.

  Doel

  • Meer bewoners zijn op de hoogte van de beschikbare diensten, rechten en plichten rond
  wonen;
  • Meer mensen kunnen goed onderbouwde keuzes maken en vinden een maatwerkoplossing
  voor hun situatie;
  • Beter bereik van mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen of digitaal minder
  vaardig zijn.

  Wanneer

  Oktober 2023 tot eind 2024.

  Voortgang

  Het werven van een extra professional om dit woonspreekuur op te zetten heeft langer
  geduurd dan voorzien, waardoor het begin 2024 van start gaat. Met vragen over duurzaamheid
  kunnen bewoners tot die tijd op meerdere locaties in Laak terecht bij de spreekuren van
  stichting Duurzaam Den Haag.

 4. Actie nagekomen: Convenant met vastgoedeigenaren

  Het stadsdeel sluit een convenant met vastgoedeigenaren voor een gezamenlijke aanpak
  voor beter onderhoud en verduurzaming van woningen in Laak. De aanpak staat voor een
  samenwerking met het stadsdeel, vastgoedeigenaren, verhuurders en bewoners. Het gaat in
  eerste instantie om een proef met een woonblok in de Linnaeusstraat.

  Actie

  • We sluiten een convenant tussen Laak en Vastgoed Belang afdeling West-Zuid;
  • We starten met de aanpak van één woonblok met 90 woningen in de Linnaeusstraat
  (nummers 126-304). We leggen contact met alle 40 verhuurders voor een gezamenlijk plan
  van aanpak voor dit woonblok.

  Doel

  • Steeds meer woningen in Laak zijn beter onderhouden en verduurzaamd;
  • Een gezamenlijke inzet voor steeds van meer woningen in Laak;

  Wanneer

  Vanaf oktober 2023

  Voortgang

  ● Het convenant tussen stadsdeel Laak en Vastgoedbelang Zuid-Holland is juli 2023
  ondertekend.
  ● We zijn in gesprek met de verhuurders van het blok in de Linnaeusstraat om een plan van
  aanpak te maken.

7. (Verkeers)veiligheid

De gemeente en politie werken samen aan veiligheid in de wijken. Ze willen misdaad en overlast verminderen. En zorgen voor betere verlichting op straat. Verkeersveiligheid is ook belangrijk in Laak. Sommige mensen rijden te hard of parkeren op een gevaarlijke manier.

 1. Actie nagekomen: Meer zichtbare handhaving

  Politie en handhavers zetten zich dagelijks in voor een veilig en leefbaar Laak. Voor het
  terugdringen van criminaliteit, overlast en de aanpak van ondermijning is er meer zichtbare
  handhaving nodig waarin we samenwerken met verschillende diensten.

  Actie

  We houden integrale handhavingsacties met politie, brandweer, douane en de
  belastingdienst.

  Doel

  • Minder overtredingen en criminaliteit;
  • Bewoners in Laak voelen zich veiliger.

  Wanneer

  Vanaf 2023.

  Voortgang

  In 2023 zijn er 2 integrale handhavingsacties in Laak gehouden, over de resultaten zijn
  persberichten verspreid.

 2. Actie nagekomen: Aanpak malafide ondernemingen

  Om ondermijning, oneerlijke concurrentie en misstanden in de prostitutie aan te pakken
  houdt Het Haags Economisch Interventieteam (HEIT) controleacties. Hierbij werken we
  samen met de politie, belastingdienst, douane, inspectie SZW, de Nederlandse Voedsel- en
  Warenautoriteit (NVWA) en het UWV. Het HEIT werkt vooral op basis van meldingen en
  signalen van bewoners en organisaties

  Actie

  Controleacties van het HEIT op basis van meldingen en signalen van bewoners en
  organisaties.

  Doel

  Een beter lokaal ondernemersklimaat.

  Wanneer

  Vanaf 2023.

  Voortgang

  In 2023 hebben er verschillende controleacties door het HEIT plaatsgevonden. Hier opvolgend
  zijn strafrechtelijke en bestuurlijke interventies ingezet. Over een aantal resultaten zijn
  persberichten verspreid. Het gaat dan bijvoorbeeld om het sluiten van vier massagesalons
  aan de Rijswijkseweg wegens sekswerk zonder vereiste vergunning.

 3. Lopende actie: Verbeteren doorlopende veiligheidsbeleving

  Om de meldingsbereidheid van bewoners en ondernemers te vergroten en de zichtbaarheid
  van politie, handhavingsorganisatie en gemeente te verbeteren, onderzoeken we de
  mogelijkheid voor een wijkpost. Vanuit deze wijkpost kunnen wijkagenten, handhavers en
  stadsdeelmedewerkers werken en het gesprek aan gaan met bewoners en ondernemers.

  Actie

  Het plaatsen van een wijkpost (portocabin) in Laak.

  Doel

  • Laagdrempelige werkplek en meer zichtbaarheid van verschillende diensten;
  • Meer meldingen;
  • Snellere actie op meldingen.

  Wanneer

  Vanaf 2023.

  Voortgang

  Het heeft meer tijd gekost om een geschikte locatie te vinden en uit te zoeken wat mogelijk
  was qua vergunning en plaatsing. Het goede nieuws is dat er vanaf eind januari er een wijkpost
  staat op het Lorentzplein (voor de Albert Heijn).

 4. Actie nagekomen: Extra preventieve maatregelen bij grote evenementen

  Bij grote evenementen, zoals de jaarwisseling en voetbalkampioenschappen willen
  we extra preventieve maatregelen en outreachend jongerenwerk inzetten. Gemeente,
  bewoners(organisaties), buurtvaders, het welzijnswerk en andere partners in de wijken
  werken hierbij samen.

  Actie

  Bij grote evenementen extra inzet van en extra aandacht voor preventieve maatregelen en
  outreachend jongerenwerk.

  Doel

  • Minder overlast;
  • Minder incidenten;
  • Positieve berichtgeving over de evenementen en het stadsdeel.

  Wanneer

  Vanaf 2023.

  Voortgang

  Er was in 2023 extra inzet van het jongerenwerk en er werden extra activiteiten georganiseerd
  voor jongeren tijdens de jaarwisseling 2023/2024. Het is mede dankzij die inzet relatief
  rustig gebleven in Laak.

 5. Actie nagekomen: Aanpak jongerenoverlast door het bieden van perspectief

  Om de jongerenoverlast te verminderen en de jongeren beter (toekomst)perspectief
  te bieden, intensiveren we het jongerenwerk in Spoorwijk en het Schipperskwartier.
  Voor meiden komt er een gericht aanbod om hun zelfvertrouwen en weerbaarheid te
  vergroten.

  Actie

  • De inzet van een extra jongerenwerker;
  • De inzet van een extra meidenwerker.

  Doel

  • De jongerenoverlast in het Schipperskwartier en Spoorwijk neemt af;
  • Jongeren in deze wijken voelen zich gehoord en hun toekomstperspectief is verbeterd.

  Wanneer

  Vanaf 2023.

  Voortgang

  • In november 2023 is een extra jongerenwerker voor overlastgevende groepen in Spoorwijk
   en het Schipperskwartier gestart. Deze inzet komt boven op de eerder gestarte groepsaanpak;
  • Begin 2024 start een extra professional voor meidenwerk in Molenwijk, het
   Schipperskwartier en Spoorwijk. De inzet richt zich op het vergroten van het zelfvertrouwen
   en de weerbaarheid van de meiden in deze wijken.
 6. Actie nagekomen: Verbeteren verkeersveiligheid

  Verkeersveiligheid is belangrijk voor de inwoners van Laak. Daarom pakken we zoveel mogelijk
  verkeersonveilige plekken in het stadsdeel aan. Dit doen we zowel met kleine verbeteringen
  als grootschalige onderhoudsprojecten. Bij nieuwe projecten en herinrichtingen gaan
  fietsers en voetgangers de ‘hoofdrol’ spelen in plaats van de auto.

  Actie

  • Het aanbrengen van kleine verbeteringen als verkeersdrempels, snelheidsdisplays en
  snelheidscontroles;
  • Onderzoek naar en uitvoeren van grote projecten voor onderhoud en herinrichtingen.

  Doel

  • Fietsers en voetgangers voelen zich veiliger en prettiger in het verkeer;
  • De verkeersveiligheid in Laak is verbeterd.

  Wanneer

  Vanaf 2023.

  Voortgang

  De volgende acties zijn in 2023 afgerond:
  • De fietsoversteken bij de Oudemanstraat-Linneausstraat, Goeverneurlaan –
  Oudemanstraat, Leeghwaterplein-Van der Kunstraat zijn verbeterd;
  • De kruispunten Waldorpstraat/Viaductweg en Rijswijkseweg/Neherkade zijn door antiparkeermaatregelen
  en hekwerken veiliger gemaakt;
  • De werkzaamheden voor de herinrichting van de Waldorpstraat zijn afgerond;
  • Extra inzet van snelheidsdisplays onder meer in de Genestetlaan, Alberdinck Thijmstraat,
  Waldorpstraat en de Oudemansstraat. De displays worden ingezet op basis van meldingen
  van bewoners.

 7. Actie nagekomen: Openbare ruimte Laak Centraal op orde brengen

  Losse stoeptegels, gaten in de weg of scheve paaltjes zorgen voor een rommelig straatbeeld
  en ergernis bij bewoners. Daarom zetten we een extra serviceploeg in voor de aanpak van het
  achterstallig onderhoud in straten, op trottoirs en pleinen in Laak Centraal. Samen met de
  bewoners gaan we op pad om alles goed in kaart te brengen.

  Actie

  De inzet van een extra serviceploeg voor onderhoud in de openbare ruimte van Laak Centraal.
  Er worden naar schatting een kleine 500 onderhoudsacties uitgevoerd.

  Doel

  De straten en plein in Laak Centraal liggen er netter en veiliger bij.

  Wanneer

  Juni 2023 tot eind 2024.

  Voortgang

  In de zomer van 2023 zijn er samen met bewoners 2 wijkschouwen geweest om de werklijst
  voor de extra inzet van de serviceploeg samen te stellen. Vanaf juni tot eind oktober 2023
  zijn er in Laak Centraal al 360 onderhoudsacties uitgevoerd.

8. Groen

Laak heeft weinig groen en veel bebouwing. Door bomen, planten en parken toe te voegen, voelen de inwoners zich beter en gezonder.

 1. Actie nagekomen: Meer permanent groen op hoek Laakkade/Oudemanstraat

  Met inspraak van bewoners willen we meer plekken in Laak permanent vergroenen.
  Via een online peiling kunnen zij stemmen op het vergroenen van de hoek Laakkade/
  Oudemansstraat, de Genestetlaan of de Trambleystraat.

  Actie

  • We organiseren een online peiling voor bewoners om te stemmen welke locatie als eerste
   permanent groener te maken;
  • We vergroenen de door de bewoners gekozen locatie.

  Doel

  Laak is groener.

  Wanneer

  Mei 2023.

  Voortgang

  De peiling stond in mei 2023 online. De meerderheid van deze stemmers koos voor de
  locatie hoek Laakkade/Oudemansstraat. Hier zijn eind 2023 nieuwe planten en struiken
  geplaatst.

 2. Actie nagekomen: nieuwe plantenbanken in Laak Centraal

  Plantenbanken zijn een combinatie van bank en groen in één. Zij zorgen voor meer groen en
  tegelijkertijd meer ontmoetingsplekken op straat. Met inspraak van bewoners laten we hen
  kiezen waar deze plantenbanken komen te staan.

  Actie

  • Bewoners kunnen via een online-poll kiezen voor de locaties voor de plante(n)banken;
  • Het plaatsen van 10 plantenbanken.

  Doel

  • Laak is wat groener;
  • Er zijn meer ontmoetingsplekken op straat.

  Wanneer

  Juni 2023.

  Voortgang

  De 10 banken zijn in juni 2023 geplaatst.

 3. Actie nagekomen: meer bomen in Laak Centraal

  Bomen zijn belangrijk: ze geven zuurstof en schaduw en maken dat bewoners zich prettiger
  en gezonder voelen. Daarom investeren we in het planten van nieuwe bomen in Laak
  Centraal.

  Actie

  Het planten van 16 nieuwe bomen in Laak Centraal

  Doel

  Laak is wat groener

  Wanneer

  Eind 2023 tot eind 2024.

  Voortgang

  De 16 nieuwe bomen zijn geplant. In 2024 komen er nog eens 16 bomen bij.

 4. Lopende actie: vergroenen van de Allard Piersonlaan

  We onderzoeken de mogelijkheden om de groenstrook van de Allard Piersonlaan groener en
  mooier te maken.

  Actie

  • We onderzoeken de mogelijkheden om de Allard Piersonlaan groener en mooier te maken;
  • We gaan hierover in gesprek met de bewoners.

  Doel

  • De Allard Piersonlaan is mooier en groener;
  • Bewoners hebben meer mogelijkheden om elkaar buiten te ontmoeten.

  Wanneer

  Vanaf mei 2023.

  Voortgang

  • Er is dit jaar een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de groenstrook
   kwalitatief te verbeteren. Er zijn verschillende opties uitgewerkt.
  • Het overleg met de buurt heeft nog niet plaatsgevonden. Begin 2024 starten we hiermee.

9. Gezondheid

De gezondheidsverschillen in Den Haag zijn groot. Zo leven mensen in Laak gemiddeld minder lang en minder lang in goede gezondheid dan in andere delen van de stad. 35 procent van de gezondheidsachterstanden wordt veroorzaakt door armoede, schulden en langdurige (financiële) stress. Een betere omgeving, inkomensniveau en voorzieningen in de buurt dragen bij aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners van Laak.

 1. Actie nagekomen: extra aandacht voor bestaande en nieuwe preventue

  Om de gezondheid van de inwoners van Laak in brede zin te bevorderen, ontwikkelen we
  met de GGD een wijkpreventie-aanpak. Daarin zitten bestaande en nieuwe initiatieven.
  De aanpak is gericht op het duurzaam versterken van de wijk. We doen dit samen met bewoners
  en professionals.

  Actie

  • Starten met de wijkpreventie-aanpak gezondheid in Laak;
  • Het organiseren van grote preventie netwerkbijeenkomsten om informatie uit te wisselen
   en netwerken te versterken.

  Doel

  • Het effectiever bereiken van bewoners;
  • Een toename van het aantal initiatieven met bewoners en professionals;
  • Meer samenwerking tussen bewoners en professionals uit verschillende domeinen rond
  preventie.

  Wanneer

  Vanaf september 2023.

  Voortgang

  De wijkpreventie-aanpak gezondheid is in september 2023 gestart.

 2. Actie nagekomen: meer kansen voor jongeren in Laak

  Relatief veel jongeren in Laak groeien op in een kwetsbare omgeving. Om jongeren te stimuleren
  hun leven zelfstandig op te bouwen en om te voorkomen dat zij het criminele pad op
  gaan willen we meer jongerenwerk.

  Actie

  • De inzet van extra jongerenwerkers met nadruk op positieve ontwikkeling van jongeren;
  • Gerichte inzet op meidenwerk met aandacht voor voorlichting rondom loverboys, weerbaarheid en intimidatie.

  Doel

  • Meer jongeren sluiten aan bij activiteiten, doen mee en hebben een beter
   toekomstperspectief;
  • De overlast van jongeren op straat neemt af.

  Wanneer

  Vanaf eind 2023.

  Voortgang

  ● In november 2023 is een extra jongerenwerker voor overlastgevende groepen in Spoorwijk
  en het Schipperskwartier gestart. Deze inzet komt boven op de eerder gestarte groepsaanpak;
  ● Begin 2024 start een extra professional voor meidenwerk in Molenwijk, het
  Schipperskwartier en Spoorwijk. De inzet richt zich op het vergroten van het zelfvertrouwen
  en de weerbaarheid van de meiden in deze wijken.

 3. Actie nagekomen: meer bewegen

  Sport en beweging zijn goed voor de (mentale) gezondheid van jongeren en dragen bij aan
  het verminderen van overlast. Er zijn in Laak relatief weinig sportvoorzieningen, terwijl
  jongeren en volwassenen graag meer willen sporten. Ook voor volwassenen is beweging
  gezond. Het activeert, motiveert en verbindt mensen. Het bestaande aanbod wordt geïntensiveerd
  en uitgebreid op basis van de behoefte en wensen van verschillende doelgroepen. Denk
  hierbij aan extra zwemuren en beweegactiviteiten voor vrouwen, de inzet van gezondheidsambassadeurs
  en nieuw beweegaanbod. We kijken samen met bewoners en partners welk
  bestaand sportaanbod geïntensiveerd of uitgebreid moet worden.

  Actie

  • Het plaatsen van gymboxen (dit zijn containers met fitnessapparatuur);
  • Het uitbreiden van de inzet van streetsport op de playgrounds in de Binckhorst, Laakhavens en het Schipperskwartier;
  • We organiseren bokslessen voor jongeren in Molenwijk en later ook in andere wijken.

  Doel

  • Meer jongeren en volwassenen sluiten aan bij activiteiten, doen mee en hebben een beter
  toekomstperspectief;
  • De overlast van jongeren op straat neemt af;
  • Zoveel mogelijk inwoners van Laak ervaren een betere (mentale) gezondheid.

  Wanneer

  Vanaf eind 2023.

  Voortgang

  In 2024 worden er in totaal drie Gymboxen geplaatst in het Schipperskwartier, Laak
  Centraal en in Molenwijk.

Communicatie en participatie

Goede communicatie en actieve betrokkenheid van bewoners en ondernemers zijn van groot belang om het actieplan Laak te laten slagen. Door te zorgen voor een goede informatievoorziening én het gesprek met elkaar te (blijven) voeren, groeit ook het vertrouwen tussen bewoners en de gemeente en bewoners onderling.

 1. Lopende actie: Optimale informatievoorziening en inzet op gedragsverandering

  Bewoners goed informeren over wat er gebeurt in Laak in het kader van het actieplan (en
  daarbuiten) en ze daar ook bij betrekken. Hiervoor maken we gebruik van verschillende
  social mediakanalen die bewoners met elkaar, en met de gemeente, in contact brengen.
  Met gebiedsgerichte campagnes dragen we daarnaast bij aan gedragsverandering waar
  nodig, vooral waar het gaat om minder afval.

  Actie

  • Via denhaag.nl/laak, Facebook en Hoplr maken we zichtbaar wat er allemaal gebeurt
  vanuit het actieplan en wat de resultaten van deze inspanningen zijn;
  • Het digitale buurtnetwerk Hoplr gebruiken om bewoners met elkaar en met de gemeente
  in contact te brengen;
  • Gebiedsgerichte campagnes inzetten om een bijdrage te leveren aan gedragsverandering.

  Doel

  • Meer bereik en betrokkenheid onder bewoners en ondernemers;
  • Een groeiend percentage bewoners met elkaar (en de gemeente) in contact brengen via
  Hoplr;
  • Meetbare gedragsverandering.

  Wanneer

  Vanaf 2023.

  Voortgang

  ● Berichtgeving over de resultaten en inspanningen wordt actief bijgehouden via de stadsdeelwebsite
  denhaag.nl/laak en social media;
  ● Sinds november 2023 geven we maximaal 1 x per maand een nieuwsbrief uit. Via de actieplanpagina
  kun je je daarvoor aanmelden;
  ● In december 2023 zijn we gestart met de portrettenreeks Verhalen uit Laak. Bewoners en
  ondernemers die zich inzetten voor Laak vertellen hier hun verhaal. Deze campagne is er
  ook op gericht om het aantal bezoekers van de website en het aantal volgers op Facebook te
  vergroten. De portretten zijn te vinden op projecten.denhaag.nl/verhalen-uit-laak;
  ● Vanaf december 2023 zijn er in Laak afvalvoorlichters actief die van deur tot deur met bewoners
  het gesprek rondom afval aan gaan. De gesprekken en folders worden in meerdere talen
  aangeboden. Met deze gebiedsgerichte campagne dragen we bij aan gedragsverandering;
  ● De campagne om het aantal huishoudens dat Hoplr gebruikt de vergroten staat gepland
  voor 2024.

 2. Actie nagekomen: Klankbordgroep

  De uitvoering van het actieplan gebeurt waar mogelijk samen met inwoners, ondernemers
  en organisaties in de wijk. De klankbordgroep actieplan Laak bestaat uit ongeveer 20 leden
  die een brede afspiegeling van de wijken en de verschillende groepen bewoners en ondernemers
  uit het stadsdeel vormen. Zij geven signalen door en kunnen ook hun achterban
  informeren over de gang van zaken.

  Actie

  De klankbordgroep regelmatig bij elkaar brengen om de voortgang van het actieplan te
  bespreken en te reflecteren op de gang van zaken.

  Doel

  • Een gezamenlijk optrekken dat positieve gevolgen heeft voor de uitvoering en effecten van
  het actieplan;
  • Groei van het wederzijds begrip en vertrouwen.

  Wanneer

  Vanaf april 2023.

  Voortgang

  ● In 2023 zijn er 2 bewonersavonden en 3 klankbordbijeenkomsten geweest. Uit evaluatie
  van deze bijeenkomsten blijkt dat ze een positief effect hebben op de samenwerking en het
  vertrouwen tussen de gemeente en bewoners(organisaties);
  ● In 2024 gaan we door met de klankbordgroep en willen we op advies van de leden ook
  inzetten op kleine thema bijeenkomsten om zo meer ruimte te geven voor verdieping.

 3. Lopende actie: netwerken versterken

  Netwerken versterken door deze van goede en toegankelijke informatie te voorzien (over de
  verschillende thema’s van het actieplan), communicatief toe te rusten en mensen meer met
  elkaar in contact te brengen.

  Actie

  Initiatieven die maken dat bewoners verhalen en ervaringen uitwisselen, leden van de klankbordgroep
  en andere ‘influencers’ in de wijk faciliteren in hun ambassadeursrol.

  Doel

  Bijdrage aan allerlei doelen uit het actieplan, zoals meer onderlinge verbondenheid en
  perspectieven bieden aan bewoners met sociaaleconomische probelemen

  Wanneer

  Vanaf 2023.

  Voortgang

  ● In 2023 zijn er 2 bewonersavonden en 3 klankbordbijeenkomsten geweest. Uit evaluatie
  van deze bijeenkomsten blijkt dat ze een positief effect hebben op de samenwerking en het
  vertrouwen tussen de gemeente en bewoners(organisaties);
  ● In 2024 gaan we door met de klankbordgroep en willen we op advies van de leden ook
  inzetten op kleine thema bijeenkomsten om zo meer ruimte te geven voor verdieping.

Samenwerking

Actieplan Laak is een samenwerking tussen verschillende gemeentelijke diensten. Ook werkt de gemeente veel samen met partners, zoals de politie en welzijnswerk. De burgemeester en 5 wethouders (Mariëlle Vavier, Martijn Balster, Arjen Kapteijns, Robert Barker en Nur Icar) zijn verantwoordelijk voor het slagen van het actieplan.

Klankbordgroep

Sinds april 2023 is er een klankbordgroep voor het actieplan Laak. In deze groep zitten vertegenwoordigers van alle bewoners- en ondernemersgroepen en wijken. De groep praat met de stadsdeeldirecteur, wethouders en burgemeester. Ze bespreken dan hoe het gaat met het actieplan. Vragen, opmerkingen en ideeën uit de wijken geeft de adviesgroep door aan de gemeente. Ook houden zij bewoners en ondernemers op de hoogte van ontwikkelingen en resultaten.

Spreekuren in Laak

De gemeente houdt op verschillende plekken in Laak een spreekuur. U kunt dan een vraag stellen of hulp vragen aan een medewerker van de gemeente. Het is gratis en u hoeft geen afspraak te maken.  

 1. Spreekuur in de wijkpost

  Voor de Albert Heijn op het Lorentzplein staat een wijkpost. Hier kunt u praten met medewerkers van de politie en de gemeente. Bijvoorbeeld over afval, overlast of verkeersveiligheid. 

  • Dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur   
  • Woensdag van 12.00 tot 14.00 uur   
  • Donderdag 10.00 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur 
 2. Spreekuur Helpdesk Geldzaken  

  Heeft u vragen over geld? Of maakt u zich zorgen over uw geldzaken? Kom dan naar het spreekuur van de Helpdesk Geldzaken.   

  • Maandag van 09.00 tot 12.00 uur in het Wijkcentrum op het Cromvlietplein 120.   

  Wilt u een gesprek op een andere dag of locatie? Of kunt u alleen ’s avonds? Maak dan een afspraak. Dit kan per e-mail helpdeskgeldzaken@denhaag.nl of telefoon (070) 353 61 88.  Kijk op denhaag.nl/helpdeskgeldzaken voor meer informatie.   

 3. Woonspreekuur 

  Heeft u een vraag over energie besparen en het verbeteren van uw woning? Of over de regels voor woningeigenaren, huurders en verhuurders? Kom dan naar het woonspreekuur.  

  • Maandag van 14.00 tot 16.00 uur in het Vadercentrum, Jonckbloetplein 24 (gemeente en Duurzaam Den Haag) 
  • Maandag van 16.00 tot 18.00 uur bij de bus van het Mobiel Informatiepunt. De bus staat op verschillende plekken in Laak. Kijk op Facebook of op Denhaag.nl  
  • Om de week op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur in Wijkcentrum de Wissel, Van Meursstraat 1a. Alleen tijdens oneven weken: dus op 9 april, 23 april, 7 mei enzovoorts. 
  • Dinsdag van 12.00 tot 14.00 uur in de wijkpost tegenover de Albert Heijn op het Lorentzplein 
  • Dinsdag van 15.00 tot 17.00 in de Bibliotheek Laakkwartier, Linnaeusstraat 2 
  • Dinsdag van 17:30 tot 19:00 in het Vadercentrum, Jonckbloetplein 24  
  • Om de week op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in Wijkcentrum Cromvlietplein, Cromvlietplein 120 (gemeente en Duurzaam Den Haag). Alleen tijdens even weken: dus op 17 april, 1 mei, 15 mei enzovoorts. 
 4. Spreekuur Mobiel Informatiepunt

  Het Mobiele Informatiepunt helpt Europese arbeidsmigranten in onder andere Laak. De  informatiebus staat ook op veel evenementen. De voorlichters spreken Pools, Bulgaars, Turks, Engels en Nederlands. Kijk voor tijden en locaties op de Facebookpagina van het LOKAAL informatiepunt(Externe link). Of bel met 06-50 02 47 79.  

 5. Spreekuur Mobiel Informatiepunt

  Het Mobiele Informatiepunt helpt Europese arbeidsmigranten in onder andere Laak. De  informatiebus staat ook op veel evenementen. De voorlichters spreken Pools, Bulgaars, Turks, Engels en Nederlands. Kijk voor tijden en locaties op de Facebookpagina van het LOKAAL informatiepunt(Externe link). Of bel met 06-50 02 47 79.  

Spreekuren in de wijk zijn onderdeel van actieplan Laak

De spreekuren zijn één van de acties uit het actieplan Laak. Op deze manier kunt u in uw eigen wijk terecht bij de gemeente met een vraag of klacht.   

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over actieplan Laak? Stuur dan een e-mail naar actieplanlaak@denhaag.nl.

Stuur e-mail

Wethouder en directeur over actieplan Laak

In de video vertellen stadsdeelwethouder Mariëlle Vavier en stadsdeeldirecteur Lawrence Eghosa over het actieplan.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar actieplanlaak@denhaag.nl.

Nieuwsbrief actieplan Laak

Blijf op de hoogte van wat er gebeurt om Laak schoner, veiliger, fijner en groener te krijgen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief