Wijkprofiel Bouwlust/Vrederust

  In het wijkprofiel Bouwlust/Vrederust vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  Kerncijfers

  Hoeveel inwoners heeft Bouwlust/Vrederust, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde van Den Haag?

  Leeftijdsopbouw

  Bron: DHIC | 2020

  Het deel jongeren tot en met 19 jaar is groter dan in heel Den Haag. En het deel 65-plussers lager. Dit geldt niet voor de Uithof. In de Uithof is de groep 65 tot 79 jaar 2 keer zo hoog. En de groep 80-plussers ruim 3 keer zo hoog dan in de andere buurten van Bouwlust/Vrederust.

  Samenstelling huishoudens

  Bron: DHIC | 2020

  Wat voor huishoudens er in Bouwlust/Vrederust zijn, verschilt niet veel met heel Den Haag. Alleen is in Bouwlust/Vrederust het deel ‘samenwonend zonder kinderen’ iets lager en ‘eenoudergezinnen’ iets hoger. Met uitzondering van de buurt de Uithof.

  Verdeling inkomens

  Bron: DHIC | 2020

  Redelijk veel huishoudens in Bouwlust/Vrederust hebben een inkomen onder of rond het sociaal minimum.


  In 2020 heeft bijna 38% van de bewoners in Bouwlust/Vrederust een uitkering. Dit is bijna 10% meer dan het gemiddelde van Den Haag.

  Fysieke leefbaarheid

  Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

  Bouwjaar woningen

  Bron: DHIC | 2020

  Bijna 3/4 van de woningen in Bouwlust/Vrederust komen uit de periode 1945 tot 1980.

  Woningen naar eigendom

  Bron: DHIC | 2020

  65% van de woningen in Bouwlust/Vrederust is in bezit van woningcorporaties (sociale verhuur). Het deel is 2 keer zo groot als in de rest van Den Haag. In verhouding komen particuliere huurwoningen en koopwoningen weinig voor.

  Meldingen openbare ruimte

  Bron: DHIC | 2020. Eenheid: per 1.000 inwoners

  In Bouwlust/Vrederust gaan de meeste meldingen in de openbare ruimte over afval, groen, straten/straatmeubilair en verkeerslichten/borden/straatverlichting.

  Veiligheid

  De veiligheid in een wijk heeft te maken met hoeveel misdaad en overlast er is.​​​​​​​​​​​​​​ Denk aan geweld en diefstal. En bijvoorbeeld overlast van personen, drugs en geluid.

  Overlastmeldingen jeugd

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden | 2019

  In Bouwlust/Vrederust zijn meer jeugdoverlastmeldingen dan gemiddeld in Den Haag. Dreven en Gaarden valt op door veel jeugdoverlastmeldingen.

  Misdrijven

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden | 2019

  In Bouwlust/Vrederust zijn meer misdaden dan gemiddeld in Den Haag. Dit geldt vooral voor diefstal bromfiets/snorfiets/fiets/winkel en vernieling. Venen/Oorden/Raden kent in 2019 de meest geregistreerde misdrijven. In 2019 is het aantal wel gedaald vergeleken met 2014.

  Overlastmeldingen

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden | 2019

  In alle buurten van Bouwlust/Vrederust zijn meer overlastmeldingen dan gemiddeld in Den Haag. Met uitzondering van de Uithof. Alle overlastmeldingen in Venen/Oorden/Raden en Dreven en Gaarden bij elkaar, zijn bijna 2 keer zo groot als gemiddeld in Den Haag.

  Sociale leefbaarheid

  Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel hebben er overgewicht en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die de sociale leefbaarheid van de wijk laten zien.

  Lichamelijke gezondheid >19 jaar

  Bron: DHIC/RIVM | 2016

  Goed ervaren gezondheid is percentueel lager vergeleken met de rest van Den Haag. Bewoners bewegen minder vaak en hebben vaker overgewicht.

  Deze gegevens komen uit de gezondheidsmonitor 2016. Dit onderzoek is er elke 4 jaar.

  Psychische gezondheid >19 jaar

  Bron: DHIC/RIVM | 2016

  Bewoners in Bouwlust/Vrederust hebben een grotere kans op angst of depressie. Ook zijn veel bewoners ernstig tot zeer ernstig eenzaam. Dit komt veel voor in Venen/Oorden/Raden.

  Deze gegevens komen uit de gezondheidsmonitor 2016. Dit onderzoek is er elke 4 jaar.

  Sociale samenhang

  Bron: Prettig wonen in Den Haag | 2015-2017

  In Bouwlust/Vrederust lijken bewoners minder tevreden over het groepsgevoel en de bevolkingssamenstelling. Ook voelen de bewoners zich minder thuis bij de mensen in de buurt. Dit uit zich in een lagere score van de sociale samenhang vergeleken met de rest van Den Haag.

  Ervaringen

  Pas geleden was er een enquête in Bouwlust om de beleving van de bewoners op te halen. Deze was in de buurten Venen, Oorden, Raden, Zijden, Steden en Zichten. Vragen uit de enquête zijn voor het grootste deel hetzelfde als die uit de enquête in Bouwlust, Vrederust en de Uithof in 2015.

  Veiligheid

  Bron: Enquête Bouwlust/Vrederust | 2015 & 2021 + veiligheidsmonitor | 2015

  Gemiddeld geeft 15% van de ondervraagden aan vaak een onveilig gevoel te hebben in de buurt. Schrikbarend is de hoge overlast van drugshandel/gebruik. Dit is 4 keer hoger dan Bouwlust/Vrederust in 2015. Verder ervaren de mensen vaker overlast dan in 2015 van buurtbewoners en rondhangende jongeren.

  Fysieke leefbaarheid

  Bron: Enquête Bouwlust/Vrederust | 2015 & 2021 + veiligheidsmonitor | 2015

  In Bouwlust zijn mensen positiever over het onderhoud van het groen (47% is tevreden) dan het onderhoud van grijs (37% is tevreden). Qua voorzieningen voor kinderen en jongeren zijn mensen iets minder tevreden vergeleken met 2015. Bijna de helft van de ondervraagden heeft vaak overlast van rommel op straat. Dit was 20% in 2015.

  Sociale leefbaarheid

  Bron: Enquête Bouwlust/Vrederust | 2015 & 2021 + veiligheidsmonitor | 2015

  Gemiddeld heeft 1/3 van de bewoners een positief beeld van de sociale leefbaarheid in de buurt. Dit is wel iets lager dan het gemiddelde in 2015. 24% van de bewoners geeft aan mensen in de buurt goed te kennen.