Wijkprofiel

  In het wijkprofiel Binckhorst vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  Wijkagenda gebied

  De wijkagenda Binckhorst is het uitgelichte gebied op de kaart. De wijk Binckhorst ligt in het stadsdeel Laak. De wijk is niet verder opgedeeld in buurten. Cijfers zijn er op wijkniveau, dus voor heel de Binckhorst.

  Kerncijfers

  Hoeveel inwoners heeft de Binckhorst, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde van Den Haag?

  Bevolking

  In de Binckhorst wonen 1.254 mensen en zijn 757 huishoudens. Het aantal huishoudens en inwoners groeit sinds 2018.

  De verwachting is dat vanaf 2025 het aantal inwoners nog veel meer toeneemt. De voorspelling is dat in 2028 meer dan 9.000 mensen in de wijk wonen.

  Verdeling naar leeftijd

  In de Binckhorst wonen naar verhouding weinig 65-plussers (4%). In heel Den Haag is dat 16%. De groep jongeren (19 jaar en jonger) is ook kleiner in de wijk (14%) dan in heel Den Haag (22%).

  De groep 22 tot 65-jarigen is een stuk
  groter (64%) dan in Den Haag (37%).
  De gemiddelde leeftijd in Binckhorst is 33,5 jaar, dat is lager dan de gemiddelde leeftijd in heel Den Haag (39,2 jaar).

  Opleidingsniveau

  In Binckhorst zijn minder bewoners hoogopgeleid (27%) dan in Den Haag gemiddeld (36%). Het deel laagopgeleide bewoners is 47%, dat is hoger dan gemiddeld in Den Haag (30%).

  De groep met een middelbare opleiding is in Binckhorst kleiner (26%) dan gemiddeld in de stad (34%).

  Inkomensverdeling

  In Den Haag heeft gemiddeld 18% een hoog inkomen. In de Binckhorst (15%) is dat lager. Het deel met een laag inkomen (39%) is ook lager dan in heel Den Haag (48%).

  Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in Den Haag is € 44.300. In de Binckhorst is dat iets lager (€ 43.600). In Den Haag heeft 18% van de huishoudens een minimum inkomen. In de Binckhorst is dat 9%. Ongeveer 13% van de huishoudens in de wijk heeft geregistreerde problematische schulden. In heel Den Haag is dat 15%.

  Inkomensbron

  Het deel van de bewoners dat inkomen uit arbeid krijgt is hoger (86%) in de Binckhorst dan in Den Haag gemiddeld (65%).

  Het deel dat pensioen krijgt is in heel Den Haag 22%. In de wijk is dat lager, namelijk 5%. Het deel dat een WW-uitkering of bijstand krijgt in de wijk is ook iets lager dan gemiddeld in de stad.

  Samenstelling huishouden

  De samenstelling van het huishoudens verschilt in de Binckhorst niet sterk van het gemiddelde van Den Haag.

  Er zijn iets meer eenpersoonshuishoudens
  (54%) in de wijk dan in Den Haag gemiddeld
  (47%). Eenoudergezinnen zijn er naar
  verhouding minder in de wijk (5%) dan
  gemiddeld in de stad (9%).

  Migratieachtergrond

  In Den Haag heeft 58% van de bewoners
  heeft een migratieachtergrond. In
  Binckhorst is dat iets lager (55%).

  De groep met een ‘Overig niet-westerse
  achtergrond’ is in de Binckhorst iets groter
  (18%) dan in heel Den Haag (13%).

  Woningen eigendom

  In Binckhorst is bijna 3/4 van de woningen
  (71%) een particuliere huurwoning. Dat is veel
  hoger dan gemiddeld in Den Haag (27%).

  Het deel koopwoningen in Binckhorst (29%)
  is lager dan gemiddeld in Den Haag (42%).
  Sociale huurwoningen zijn er niet in de wijk. In
  heel Den Haag is 31% van de woningen een
  sociale huurwoning.

  Woningen type

  In Den Haag is 22% van de woningen een
  eengezinswoning. In de wijk Binckhorst is een
  kleiner deel van de woningen een
  eengezinswoning (7%).

  In Binckhorst is 88% van de woningen een
  appartement. In Den Haag is dat deel lager
  (77%).

  Woningen WOZ-waarde

  De WOZ-waarde is flink toegenomen de
  afgelopen jaren in Den Haag en ook in de
  wijk Binckhorst.

  De gemiddelde WOZ-waarde is in de Binckhorst iets lager dan gemiddeld in Den Haag. In Den Haag is de WOZ-waarde gemiddeld € 363.571. In de Binckhorst is dat € 346.853 (2023).

  Energielabels woningen

  In heel Den Haag heeft de helft van de woningen energielabel C of hoger. In de Binckhorst is dat deel veel groter, namelijk 92%.

  In de Binckhorst zijn naar verhouding veel meer woningen met energielabel A (79%), dan in heel Den Haag (20%). Het deel van de woningen met label E-F-G is maar 1%. In heel Den Haag is dat 39%.

  Energielabels naar eigendom

  Bijna alle particuliere huurwoningen (95%) hebben energielabel A.


  De woningen met energielabel C en D in de wijk zijn vooral koopwoningen. Van de koopwoningen heeft ongeveer 1 op de 6 woningen energielabel A.

  Fysieke leefbaarheid

  Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

  Groen en hittestress

  Op de Groenkaart is te zien waar het groen is in de stad. Hoe lichter de kleur op het
  kaartje, hoe minder groen er is. Het
  wijkagenda gebied is zwart omrand in het
  midden van het kaartje.

  Het deel dat op zomerse
  dagen zeer gevoelig is voor hittestress, is
  gemiddeld in Den Haag 3%. In de Binckhorst is
  dat hoger: 13,3%. Dat is ook te zien op het
  kaartje, de wijk heeft weinig groen.

  Afstand tot voorzieningen

  Alle genoemde voorzieningen zijn in de Binckhorst verder weg dan gemiddeld in Den Haag.

  Een basisschool is 2 keer zo ver weg. Een
  grote supermarkt is gemiddeld 900 meter ver
  weg, 500 meter gemiddeld in Den Haag. Een huisarts is gemiddeld 900 meter ver weg, in heel Den Haag is dan 600 meter.

  Meldingen openbare ruimte

  In 2021 zijn in Binckhorst 1.631 meldingen over
  afval gedaan.

  Om dit te kunnen vergelijken met heel Den Haag wordt dit omgerekend naar het aantal meldingen per 10.000 bewoners. In heel Den Haag zijn dat 1.302 meldingen voor iedere 10.000 inwoners. In de Binckhorst is dat hoger met 1.631 meldingen over afval voor iedere 10.000 inwoners.

  Meldingen openbare ruimte

  In de Binckhorst is het aantal meldingen
  over een achtergelaten voertuig/fiets hoger
  dan gemiddeld in Den Haag.

  Meldingen over dieren- en hondenpoep en
  over groen zijn wat lager dan gemiddeld in
  Den Haag.

  Meldingen openbare ruimte

  In de Binckhorst zijn minder meldingen over
  straten en straatmeubilair gedaan dan in Den
  Haag gemiddeld. Ook het aantal meldingen
  over parkeren is wat lager dan gemiddeld in
  Den Haag.


  Het aantal meldingen over een onveilige
  verkeerssituatie is in de wijk hoger dan
  gemiddeld.

  Veiligheid

  De veiligheid in een wijk heeft te maken met hoeveel misdaad en overlast er is.​​​​​​​​​​​​​​ Denk aan geweld en diefstal. En bijvoorbeeld overlast van personen, drugs en geluid.

  Overlast meldingen

  Het aantal meldingen van overlast is in heel
  Den Haag toegenomen tussen 2018 en 2020. In de Binckhorst is afname in 2019 en een toename in 2020 te zien.


  In 2020 waren in de Binckhorst 961 meldingen
  van overlast per 10.000 inwoners. Dat is hoger
  dan in Den Haag gemiddeld (708 voor iedere 10.000 inwoners).

  Overlast meldingen

  Na uitsplitsing naar soorten overlast blijkt
  dat vooral meldingen van overlast van
  personen vaker voorkomen in de Binckhorst.


  Overlast meldingen over geluid komen naar
  verhouding iets minder voor in de wijk dan
  gemiddeld in Den Haag.

  Misdrijven

  Het totaal aantal misdrijven is de afgelopen
  jaren afgenomen in Den Haag. In de
  Binckhorst is over het algemeen ook een
  afname te zien.

  Het aantal misdrijven was in 2022 in Den
  Haag 678 (op 10.000 inwoners). Het aantal
  misdrijven voor iedere 10.000 inwoners in Binckhorst (1.837) lag een stuk hoger.

  Misdrijven

  Na het selecteren van een aantal misdrijven
  blijkt dat in Binckhorst naar verhouding
  vooral meer diefstallen uit/vanaf voertuigen
  voorkomen. Ook andere misdrijven
  waaronder vernielingen en mishandelingen
  komen vaker voor.


  Alleen diefstal uit woningen is in de wijk naar
  verhouding lager dan gemiddeld in Den Haag.

  Sociale leefbaarheid

  Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel hebben er overgewicht en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die de sociale leefbaarheid van de wijk aangeven.

  Lichamelijke gezondheid

  Het deel van de bewoners met een goede gezondheid is hoger in de Binckhorst (84%) dan in Den Haag gemiddeld (75%).

  Het deel bewoners met 1 of meer langdurige ziekten (24%) is ook lager in de wijk dan in Den Haag gemiddeld (33%). 11% in de Binckhorst overgewicht, en dat is ook lager dan in Den Haag gemiddeld (16%).

  Leefstijl

  In de Binckhorst is het deel dat geen of
  maximaal 1 glas alcohol op een dag drinkt lager (37%) dan gemiddeld in Den Haag (52%). Dat betekent dat daar meer alcohol wordt gedronken dan in de andere buurten en in Den Haag gemiddeld.


  Het deel dat rookt is gelijk aan het gemiddelde in Den Haag (21%).

  Sociale gezondheid

  Het deel bewoners met een hoog risico
  op een angststoornis of depressie is in de
  Binckhorst gelijk aan het gemiddelde in Den
  Haag (10%).


  Het deel bewoners dat ernstig eenzaam
  is in de wijk is lager (14%) dan het Haagse
  gemiddelde (16%).