Wijkprofiel Bezuidenhout-West

  In het wijkprofiel Bezuidenhout-West vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  De gemeente maakte dit wijkprofiel met gegevens uit 2022. Kijk voor de cijfers van dit moment op denhaag.incijfers.nl.

  Kerncijfers

  Hoeveel inwoners heeft Bezuidenhout-West, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde van Den Haag?

  Inwoners naar leeftijd

  Bezuidenhout-West heeft in 2022 3.907
  inwoners. Dit aantal is vergeleken met 2016
  gestegen. Ruim 2/3 van de inwoners
  (67%) is tussen de 20 en 64 jaar oud. In 2021 was de
  gemiddelde leeftijd 34,7 jaar. Dat is iets jonger
  dan het gemiddelde in Den Haag (39 jaar).

  Huishoudens naar samenstelling

  In Bezuidenhout-West zijn in verhouding veel
  eenpersoonshuishoudens. De wijk heeft minder huishoudens met 2 volwassenen
  met minstens 1 kind vergeleken met Den
  Haag. Er zijn relatief weinig koopwoningen in
  Bezuidenhout-West. Er zijn veel particuliere en
  sociale huurwoningen in de wijk.

  Inkomen

  In Bezuidenhout-West wonen redelijk veel mensen
  met een laag huishoudinkomen. In een groot deel
  van Bezuidenhout-West leven huishoudens onder
  of rond het sociaal minimum.

  Toelichting

  • Er wonen 3.907 mensen in Bezuidenhout-West. Dat is meer vergeleken met 3.434 bewoners in 2017. Het aantal woningen is 2.247. Ook dat is hoger dan 5 jaar geleden. Toen waren er 1.992 woningen.
  • Er wonen veel mensen met een migratieachtergrond in de wijk (73%). Dat is meer dan gemiddeld in Den Haag (57%).
  • Er zijn redelijk veel eenpersoonshuishouden en huurwoningen in Bezuidenhout-West. Er zijn in verhouding veel mensen met een laag huishoudinkomen.

  Fysieke leefbaarheid

  Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

  Overlastmeldingen

  Van de mensen die de bewonersenquête invulden, zegt 43% (bijna) nooit overlast te hebben
  in de wijk. 57% van de bewoners heeft wel overlast
  (43% soms en 14% vaak). Dit gaat het vaakst over
  rommel op straat. Ook hard rijdende auto’s en geluid
  van mensen in de buurt komen voor.

  Afstand tot voorzieningen

  Ondanks de centrale ligging van Bezuidenhout-West
  zijn voorzieningen niet allemaal dichtbij. Zowel de
  basisscholen, huisartspraktijken en een dagelijkse
  levensmiddelenwinkel liggen buiten de wijk.
  Daardoor is de afstand tot deze voorzieningen
  in verhouding groter dan voor een gemiddelde
  Haagse wijk.

  Veel ontmoetingsplekken

  6 van de 10 deelnemers aan de bewonersenquête geven aan dat er weinig ontmoetingsplekken
  zijn in de wijk. Deelnemers schrijven in
  de antwoorden dat het ontbreekt aan bankjes,
  horeca of andere plekken waar je buurtgenoten
  kunt ontmoeten.

  Toelichting

  • Bewoners die overlast hebben in de wijk, ervaren dat het vaakst van rommel op straat. Hard rijdende auto’s staan op de 2e plek en geluid van mensen in de buurt op de 3e plek.
  • Een basisschool, huisartsenpraktijk en dagelijkse levensmiddelenwinkel zijn in verhouding ver weg vergeleken met gemiddeld in Den Haag. Ook uit antwoorden uit de bewonersenquête bleek dat een aantal mensen horeca en buurtwinkels missen.
  • In de bewonersenquête gaf daarnaast een ruime meerderheid (58%) aan het niet eens te zijn met de stelling dat er veel plekken in de buurt zijn ze buurtgenoten kunnen ontmoeten.

  Veiligheid

  De veiligheid in een wijk heeft te maken met hoeveel misdaad en overlast er is.​​​​​​​​​​​​​​ Denk aan geweld en diefstal. En bijvoorbeeld overlast van personen, drugs en geluid.

  Criminaliteit

  In Bezuidenhout-West is redelijk veel criminaliteit.
  Het aantal geweldsdelicten en diefstallen ligt hoger dan gemiddeld in Den Haag. De geweldsdelicten zijn vooral bedreigingen.

  Overlast

  Er zijn in verhouding ook meer meldingen van
  overlast in Bezuidenhout-West dan gemiddeld in
  Den Haag. Jeugdoverlast, overlast personen en
  overige overlastmeldingen scoren in de wijk hoger
  dan gemiddeld.

  Voelt zich veilig

  Van de mensen die de bewonersenquête invulden, geeft 79% aan zich (een beetje tot helemaal)
  veilig te voelen in de buurt. Onveilige plekken zijn
  volgens enkele bewoners: onder het viaduct, rondom
  de Witte Anna, rondom CS en het spoor en bij de
  Kesslerstichting.

  Toelichting

  • In Bezuidenhout-West waren in 2021 in totaal 359 misdrijven. Dat is bijna gelijk met 5 jaar eerder in 2016. Toen waren er 345 misdrijven. Er zijn relatief veel bedreigingen in de wijk.
  • In 2020 waren er 389 meldingen van overlast. Dit is veel hoger dan in de jaren ervoor. Toen waren dat er ongeveer 200 in een jaar. Er zijn vooral meldingen over overlast van personen en geluid.
  • In de bewonersenquête gaven 4 op de 5 mensen aan zich (een beetje tot helemaal) veilig te voelen in de buurt.

  Sociale leefbaarheid

  Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel hebben er overgewicht en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die de sociale leefbaarheid van de wijk aangeven.

  Voelt zich thuis in de buurt

  3/4 van de deelnemers aan de bewonersenquête
  spreekt regelmatig andere buurtbewoners.
  Deze deelnemers omschrijven hun buurtgenoten als
  vriendelijke en gezellige mensen. De diversiteit aan
  sociaal-culturele achtergronden vinden bewoners
  kenmerkend voor de wijk.

  Licht verstandelijk beperkt

  In Bezuidenhout-West wonen in verhouding veel
  mensen die kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld doordat
  ze een licht verstandelijke beperking hebben. De verwachting is dat dit geldt voor meer dan 1/3 van de bewoners van de sociale huurwoningen.

  Gezondheid en beweging

  Ruim 3/4 van de bewoners van Bezuidenhout-
  West heeft een (zeer) goede algemene
  gezondheidstoestand . Ruim de helft beweegt
  genoeg voor de beweegrichtlijn. Dat is voor beide
  ongeveer gelijk aan het gemiddelde van Den Haag.

  Toelichting

  • 3/4 van de bewoners is het eens met de stelling ‘Ik spreek regelmatig met mensen die in mijn buurt wonen’. 1/4 geeft aan niet regelmatig met buurtbewoners te spreken.
  • Er wonen in verhouding veel kwetsbare mensen in Bezuidenhout-West. Bijvoorbeeld doordat zij een licht verstandelijke beperking hebben.
  • Het percentage bewoners dat een (zeer) goede algemene gezondheidstoestand heeft en dat voldoet aan de beweegnorm (2,5 uur per week matig intensief bewegen) is bijna gelijk aan het gemiddelde in Den Haag (in die volgorde 75% en 49%).