Wijkprofiel

  In het wijkprofiel Bezuidenhout Midden Oost vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  De gemeente maakte dit wijkprofiel met gegevens uit 2022. Kijk voor de cijfers van dit moment op denhaag.incijfers.nl.

  Wijkagenda gebied

  Kaart Bezuidenhout Midden en Oost

  De wijkagenda Bezuidenhout Midden Oost
  is het uitgelichte gebied op de kaart.
  Het gebied bestaat uit 2 buurten,
  Bezuidenhout-Midden en Bezuidenhout-
  Oost, die onderdeel zijn van de wijk
  Bezuidenhout. Bij de wijk Bezuidenhout
  hoort ook nog de buurt Bezuidenhout-
  West. Deze buurt heeft een eigen
  wijkagenda.

  Kerncijfers

  Hoeveel inwoners heeft Bezuidenhout Midden Oost, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde van Den Haag?

  Bevolking

  In Bezuidenhout-Midden wonen 4.889 mensen en zijn 2.677 huishoudens. In Bezuidenhout-Oost wonen 9.269 mensen en zijn er 5.361 huishoudens (2022).

  De bevolkingsgroei (de groei van de bevolking
  vergeleken met 5 jaar eerder) is 21% in Bezuidenhout-Midden en 3% in -Oost. Dat is in -West hoger dan in Den Haag gemiddeld (5%).

  Verdeling naar leeftijd

  In beide buurten wonen iets minder 65-plussers (11% in Bezuidenhout-Midden en 13% in -Oost) dan gemiddeld in Den Haag (15%). Het aandeel
  jongeren is ook iets lager: 20% in Bezuidenhout- Midden en 15% in -Oost.

  De gemiddelde leeftijd in Bezuidenhout-Oost is 38,9 jaar en in Midden 37,1 jaar. Dat verschilt niet veel van het gemiddelde in Den % Haag (39,1 jaar).

  Inkomensverdeling

  In Den Haag heeft gemiddeld 18% een hoog inkomen. In Bezuidenhout-Midden is dat hoger (29%) en in -Oost iets hoger (20%). In -Midden heeft 34% een laag inkomen en in -Oost is dat 37%. Dat is in beide buurten lager dan gemiddeld in Den Haag (48%).

  Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in Den Haag is € 43.400. In Bezuidenhout-Midden is dat € 53.900 en in -Oost € 45.200. Verder heeft in Den Haag 18% van de huishoudens een minimum inkomen. In Bezuidenhout-Midden is dat 6% en in -Oost 8%.

  Inkomensbron

  Het deel van de bewoners dat inkomen uit arbeid
  heeft is 65% in heel Den Haag. Dat is hoger in
  Bezuidenhout-Midden en -Oost (75%).

  In heel Den Haag krijgt 22% inkomen uit pensioen.
  In Bezuidenhout-Oost (19%) en in Midden (20%) is
  dat iets lager. Het deel bewoners met een WW-uitkering/bijstand is in Bezuidenhout-Oost en
  Midden lager (3%) dan in heel Den Haag (8%).

  Samenstelling huishouden

  In Bezuidenhout-Midden is 52% van huishoudens een eenpersoonshuishouden. In -Oost is dat 51%. Dat is in beide buurten hoger dan in heel Den Haag (47%).

  Het deel van de huishoudens dat samenwoont zonder kinderen is in beide buurten iets hoger dan in heel Den Haag. Het deel eenoudergezinnen is iets lager dan het gemiddelde in Den Haag.

  Migratieachtergrond

  57% van de bewoners van Den Haag heeft een
  migratieachtergrond. In Bezuidenhout-Oost
  (44%) en -Midden (53%) is dat wat lager.
  Er wonen in beide buurten naar verhouding
  minder bewoners met een Turkse,
  Marokkaanse of Surinaamse achtergrond.

  Woningen eigendom

  In heel Den Haag is 43% van de woningen een
  koopwoning. In Bezuidenhout zijn er meer
  koopwoningen: in -Midden 52% en in -Oost 56%. In Bezuidenhout-Midden (7%) en -Oost (2%) zijn veel minder sociale huurwoningen dan in heel Den Haag (31%).

  Het deel particuliere huurwoningen is juist hoger, 37% in Bezuidenhout-Oost en 45% in -Midden. In heel Den Haag is 25% een particuliere huurwoning.

  Woningen type

  In Den Haag is 22% van de woningen een
  eengezinswoning. In Bezuidenhout-Midden is dat lager (17%) en in -Oost nog lager (4%).

  In Bezuidenhout-Midden zijn bijna alle woningen (93%) appartementen, een stuk meer dan
  gemiddeld in Den Haag (76%). In -Midden is 82% van de woningen een appartement. In -Oost is
  dat 96%.

  Woningen WOZ-waarde

  De WOZ-waarde is de afgelopen jaren flink
  gestegen. Ook in Den Haag en in
  Bezuidenhout. De WOZ-waarde in Den Haag is gemiddeld € 319.943 (in 2022).
  In Bezuidenhout-Oost ligt de gemiddelde WOZ-waarde net iets hoger (€ 330.139). In -Midden
  is deze nog wat hoger: € 410.104 (in 2022).

  Energielabels woningen

  In heel Den Haag heeft de helft van de woningen energielabel C of hoger. In Bezuidenhout-Oost is dat maar 17% en in -Midden is dat 40%.
  In Bezuidenhout-Midden heeft 24% van de
  woningen energielabel A. In Bezuidenhout-Oost is dat maar 4%.

  In Den Haag gemiddeld heeft 20% van de woningen energielabel A.

  Energielabels naar eigendom

  Fysieke leefbaarheid

  Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

  Groen en hittestress

  Op de Groenkaart is te zien waar het groen is in de stad. Hoe lichter de kleur op het
  kaartje, hoe minder groen er is. Het
  wijkagenda gebied is zwart omrand in het
  midden van het kaartje.

  Het deel van de oppervlakte dat op zomerse
  dagen zeer gevoelig is voor hittestress, is
  gemiddeld in Den Haag 3%. In Bezuidenhout
  is dat lager: in Midden 0,7% en in Oost 0,1%.

  Afstand tot voorzieningen

  In beiden buurten is een huisarts, grote
  supermarkt en een winkel voor dagelijkse
  levensmiddelen dichterbij dan gemiddeld in Den Haag.


  Een huisarts is met gemiddeld 500 meter even
  ver in Bezuidenhout-Midden als in Den Haag
  gemiddeld. In Bezuidenhout-Oost is een huisarts iets dichterbij dan in Den Haag gemiddeld.

  Meldingen openbare ruimte

  Om het aantal meldingen over afval in de buurten te kunnen vergelijken met heel Den Haag, wordt dit omgerekend naar aantal meldingen voor iedere 10.000 bewoners.


  In heel Den Haag waren 1.302 meldingen op 10.000 inwoners over afval in 2021. In Bezuidenhout-Midden was dit iets lager (1.064) en in -Oost nog lager (884).

  Meldingen openbare ruimte

  In de 2 buurten is het aantal meldingen over
  een achtergelaten voertuig/fiets naar verhouding wat lager dan gemiddeld in Den Haag. Het aantal meldingen over groen en over dieren en hondenpoep wijkt in beide wijken niet veel af van het Haagse gemiddelde.

  Veiligheid

  De veiligheid in een wijk heeft te maken met hoeveel misdaad en overlast er is.​​​​​​​​​​​​​​ Denk aan geweld en diefstal. En bijvoorbeeld overlast van personen, drugs en geluid.

  Misdrijven

  Het aantal misdrijven was in 2021 in Den Haag
  639 (op 10.000 inwoners). In Bezuidenhout-Oost ligt dit aantal lager (447). In Bezuidenhout-Midden is dit hoger (1.103). In Bezuidenhout-Midden is het aantal misdrijven sinds 2017 gestegen. In heel Den Haag is het aantal juist gedaald.

  Soort misdrijven

  Bij het bekijken van een aantal misdrijven valt op dat in Bezuidenhout-Midden naar verhouding veel meer diefstallen van brom-, snorfiets of fiets zijn dan in Oost en dan in heel Den Haag. Dit zorgt voor het grote verschil in het aantal misdrijven tussen de 2 buurten. Ook is het aantal diefstallen uit woningen iets hoger in Bezuidenhout-Midden dan in Bezuidenhout-Oost en heel Den Haag.

  Sociale leefbaarheid

  Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel hebben er overgewicht en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die de sociale leefbaarheid van de wijk aangeven.

  Lichamelijke gezondheid

  Het deel bewoners met een goede
  gezondheid is in Bezuidenhout-Oost
  (81%) en in -Midden (84%) wat hoger dan in Den Haag gemiddeld (75%).

  Het deel met overgewicht en met 1 of
  meer langdurige ziekten is wat lager in beide buurten dan in heel Den Haag.

  Leefstijl

  In Bezuidenhout-Oost en in -Midden (beide
  41%) is het deel dat geen of maximaal een
  glas alcohol op een dag drinkt lager dan gemiddeld in Den Haag (52%). Dat betekent dat daar meer alcohol wordt gedronken dan in de andere buurten. En dan in Den Haag gemiddeld. Het deel dat rookt is in beide buurten iets lager dan gemiddeld in Den Haag.

  Sociale gezondheid

  Het deel bewoners met een hoog risico
  op een angststoornis of depressie is in beide
  buurten lager (7%) dan gemiddeld in Den Haag (10%). Ook het deel bewoners dat ernstig eenzaam is, is in beide buurten (13%) lager dan het Haagse gemiddelde (16%).