Structuurvisie Den Haag Zuidwest

Singel op de Hengelolaan. Naast de singel stroken met gras en bomen. Aan de rechterkant van de singel staan op de autoweg auto's geparkeerd. Naast de auto's een stoep met daarachter een hoog woongebouw van bruine bakstenen. Aan de linkerkant is een voetpad waar mensen wandelen.
Brede straat met een een groot stuk gras. Op het gras staan veel hoge, groene bomen. Langs het stuk groen staan auto's geparkeerd.
Foto van nieuwbouwproject Levels vanaf de hoogte met een ondergaande zon op de achtergrond. Het flatgebouw is het hoogste gebouw op de foto.
Foto van Moerwijk vanuit de lucht. op de afbeelding zijn appartementencomplexen te zien, maar ook een park, singel en veel groen.
Woningen aan de Guntersteinweg. Het gebouw is grijs en beige van kleur. Tegenover het appartementencomplex staan bomen. Voor de ingang van de woningen een leeg stuk grond en fietsenrekken.

Er is een plan voor de toekomst van Den Haag Zuidwest: de structuurvisie. In de structuurvisie beschrijft de gemeente wat zij de volgende 20 jaar met de gebouwde omgeving wil.

Het gaat om onderwerpen zoals:

  • woningen
  • voorzieningen als scholen, winkels en buurthuizen
  • groen
  • straten
  • parken en sportvelden

Alle bouwplannen voor Den Haag Zuidwest moeten binnen dit plan passen. De structuurvisie zorgt voor samenhang en verbinding tussen alle plannen. Denk aan de verbeterplannen voor de buurten Dreven, Gaarden en Zichten in Bouwlust en Vrederust, het nieuwbouwproject De Schaloen in Moerwijk en de Nota’s van Uitgangspunten voor de Uithof en Morgenstond. De Structuurvisie gaat over de wijken Vrederust, Bouwlust, Morgenstond en Moerwijk en het Zuiderpark en de Uithof.

Uitdagingen

De gemeente onderzoekt hoe het nu gaat in Zuidwest: wat is goed in Zuidwest en wat kan beter? Den Haag Zuidwest is een groen gebied. Dat wil de gemeente zo houden. Verder staan er nog veel oudere woningen. Die moeten worden opgeknapt of vervangen. Ook hoort de gemeente vaak dat bewoners meer plekken in de buurt willen om elkaar te ontmoeten.

Kaart Den Haag Zuidwest met de gebieden Bouwlust/Vrederust, Morgenstond, Zuiderpark en Moerwijk

Extra woningen

Den Haag heeft te weinig betaalbare woningen. Veel mensen zoeken een woning. De gemeente wil daarom op verschillende plekken in de stad extra betaalbare woningen. Ook in Den Haag Zuidwest moeten veel extra woningen komen. Gedacht wordt aan 10.000 extra woningen. In de structuurvisie staat hoeveel en waar in Den Haag Zuidwest extra woningen kunnen komen.

Opknappen oude woningen

In sommige delen van Zuidwest staan veel oude huurwoningen. Er is geen lift, de woningen zijn gehorig en hebben vaak last van schimmel en vocht. De gemeente praat met de woningcorporaties, de eigenaren van deze woningen, over hun plannen voor de toekomst. Hoe kunnen oude woningen beter worden en kunnen er tegelijk meer woningen bijkomen? Dit kan door oude woningen te slopen en op dezelfde plek meer woningen terug te bouwen. Vaak door hoger te bouwen. Soms is het beter om de oude woningen op te knappen.

Meer afwisseling

In Zuidwest is weinig keuze in soorten woningen. Door de bouw van extra woningen kunnen er meer en verschillende woningen komen. Bewoners die te veel verdienen voor een sociale huurwoning kunnen zo in hun eigen wijk blijven wonen. Ook moeten er woningen bijkomen voor jongeren, ouderen en grote gezinnen uit de wijken. De gemeente wil ook nieuwe bewoners aantrekken. Zo ontstaan er meer gemengde wijken. Dit is goed voor Zuidwest. Hierdoor komen er meer winkels en betere voorzieningen in de wijken, zoals scholen en plekken om elkaar te ontmoeten. En er komen meer activiteiten, met meer werk. De wijken worden zo levendiger.

Vervoer, klimaat en omgeving

De structuurvisie gaat ook over alles wat met bereikbaarheid en vervoer te maken heeft. Zoals het gebruik van auto’s en hoe in de toekomst om te gaan met parkeren. Maar ook over het openbaar vervoer en meer ruimte voor de fietser en voetganger. Het gaat ook over het milieu, groen, gezondheid en veiligheid.

Millieueffectrapportage

Voor het maken van de structuurvisie deed de gemeente veel onderzoek. Een belangrijk onderzoek is de Milieueffectrapportage (MER). Hierin worden de effecten op het milieu (de omgeving) van de verschillende verbeterwensen onderzocht.

De gemeente onderzocht de gevolgen van:

  • vervoer in de toekomst
  • (schoner) energiegebruik
  • het aantal bij te bouwen woningen (3.500, 10.000 of 15.000)

Bewonersbijeenkomsten

De gemeente maakte de structuurvisie niet alleen. Dit deed zij in overleg met bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt. Maar ook met de woningcorporaties en met andere partijen.

Na de zomer van 2021 organiseerde de gemeente 11 bijeenkomsten over de structuurvisie. De gemeente sprak toen met bewoners over hun wensen en verbeterpunten voor de toekomst van Den Haag Zuidwest. Bij de eerste bijeenkomsten in september vroeg de gemeente aan de bewoners bij binnenkomst om in 1 woord aan te geven welk onderwerp zij belangrijk vonden voor de toekomst van hun wijk. Bij de bijeenkomst in Moerwijk werd het meest genoemd ‘Betere woningen’ gevolgd door ‘Betaalbare woningen’ en ‘Veiligheid’. Ook ‘Leefbaarheid’, ‘Behoud van de wijk’ en ‘Saamhorigheid’ werden veel genoemd.

Bij het schrijven van de structuurvisie hield de gemeente zoveel mogelijk rekening met de wensen van bewoners. Ook de resultaten van alle onderzoeken (zoals de milieueffectrapportage) en gesprekken met andere partijen zijn meegenomen.

Structuurvisie vrij voor inspraak

De structuurvisie en de bijbehorende stukken (zoals de Milieueffectrapportage) lagen voor de zomer van 2022 ter inzage. Dit betekent dat bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden de visie konden bekijken. En reageren op de visie door een zienswijze (reactie) in te dienen. Het college heeft 34 zienswijzen (reacties) gekregen van personen en organisaties. Alle reacties staan in de Nota van Beantwoording. Ook staat er wat de gemeente met de reacties doet.

Besluit college

Het college heeft de structuurvisie dinsdag 18 april 2023 besproken en vastgesteld. Dit betekent dat het college de structuurvisie heeft doorgestuurd naar de gemeenteraad.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad. De gemeenteraad besprak de structuurvisie 14 december 2023. De leden van de raad hebben hierover hun stem uitgebracht. De meerderheid van de raadsleden stemde voor de visie. Dit betekent dat de structuurvisie is vastgesteld. En nu de basis is voor alle fysieke (bouw) plannen voor Den Haag Zuidwest.

Meer informatie

De structuurvisie, Milieueffectrapport en de Nota van Beantwoording staat op Voorstel van het college inzake Ontwerp Structuurvisie Den Haag Zuidwest 2040; Groen, stedelijk en vitaal Zuidwest Gemeente Den Haag (raadsinformatie.nl).

In de samenvatting van de structuurvisie (bijlage 1-2) staat waar de structuurvisie over gaat. En hoe het college van burgemeester en wethouders het nieuwe Zuidwest in 2040 voor zich ziet.

Beleid meegenomen in de structuurvisie

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@npzw.nl.